Gemeente

Wonen

Werk Economie

Economische factor in Losser

Deze week stond het thema de gemeente Losser en de economische factor centraal in de Hallo Losser campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. We vatten hier de reacties op het inleidende blog en op andere artikelen over dit thema voor je samen. En natuurlijk vroegen we de politieke partijen naar hun standpunten over de economische factor in de gemeente.

Deze week stond het thema de gemeente Losser en de economische factor centraal in de Hallo Losser campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. We vatten hier de reacties op het inleidende blog en op andere artikelen over dit thema voor je samen. En natuurlijk vroegen we de politieke partijen naar hun standpunten over de economische factor in de gemeente.

In de economische factor is gesproken over 6 thema’s: Industrie, Toerisme, Horeca, Winkelen, de Agrarische Sector en de Arbeidsmarkt. Per partij lopen we in deze blog deze onderwerpen langs. In dit blog benoemen we een beperkt aantal kenmerkende standpunten. De speerpunten van de partijen lopen op dit onderwerp dusdanig uiteen dat het voor u als lezer zeer de moeite waard is de verkiezingsprogramma’s er bij te pakken – of het lijsttrekkersdebat dat in maart georganiseerd wordt te bezoeken.

Burgerforum: kwaliteit in het centrum

Burgerforum wil één aanspreekpunt inrichten van waaruit plaatselijke ondernemers geholpen worden bij aanvragen en vergunningen. Ook moeten lokale ondernemers actief betrokken worden bij inkooptrajecten van de gemeente. Fractievoorzitter Lies ter Haar geeft aan: ‘Burgerforum wil lokaal wat lokaal kan’. Groeiend toerisme is voor de partij welkom, ook daar moet ruimte zijn voor lokale ondernemers om er op in te springen.

In de kern van Losser wil Burgerforum meer kwaliteit in plaats van meer winkels. Dat kan volgens Lies ter Haar onder andere door oog te houden voor karakteristieke kenmerken en gebouwen. Ter Haar zegt: ‘Géén supermarkt op de Aloysiuslocatie, maar de Aloysiusschool houden en verbouwen tot wooneenheden. Ook de gebouwen daar omheen willen we bij de ontwikkeling betrekken, zodat er een toekomstbestendige kern ontstaat. En we moeten open staan voor nieuwe vormen van ondernemerschap, zoals collectief opdrachtgeverschap en coöperaties van particuliere investeerders.

De ondernemers in het centrum moeten wat Burgerforum betreft goed bereikbaar zijn, het parkeren moet daarvoor gratis blijven.

Voor de agrarische sector gelden wat Burgerforum betreft twee zaken. De partij staat kritisch tegenover ontwikkelingen de schade aan het landschap kunnen toebrengen. Tegelijkertijd heeft de agrarische sector ook ruimte om zich aan te passen aan toekomstige bestaansmogelijkheden.


De PvdA: Goed bereikbare voorzieningen

De PvdA wil voorzieningen eenvoudig bereikbaar maken voor ondernemers én particulieren. De partij pleit voor één loket waar goed advies gegeven wordt over allerlei geldzaken. Het kan dan gaan om een vergunning, maar bijvoorbeeld ook over bijdragen van de Stichting Leergeld.

Waar het om toerisme gaat wil de Partij van de Arbeid één gezamenlijk communicatieplan opstellen met alle dorpen in de gemeente. Fractievoorzitter Jimme Nordkamp zegt: ‘De Lutte laat zien hoe het kan. Als we samenwerken binnen de gemeente kunnen meer toeristen net als wij genieten van onze mooie dorpen en natuurgebieden’. Voor de PVDA is verder van belang dat er meer kansen ontstaan op de arbeidsmarkt. ‘We zien graag dat de gemeente meer doet om de werkloosheid terug te dringen. Hierin moeten we samen op trekken, zowel financieel als in wet- en regelgeving. Zodat het talent van onze jongeren, werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet verloren gaat. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk.’

 

Het CDA: flexibel ondernemen in de kernen

Het CDA zet in op samenwerking met de buurgemeenten van Losser. Zo moet bijvoorbeeld de planning en realisatie van bedrijventerreinen op elkaar worden afgestemd. Dit maakt het mogelijk het vestigingsklimaat van Losser aantrekkelijk te houden.

Voor het bevorderen van toerisme wil het CDA inzetten op goede bereikbaarheid (ook digitaal). Daarnaast maakt de partij ruimte voor ondernemerschap, in de kernen én de buitengebieden. Vischedijk: “Detailhandel op meerdere plekken is goed voor de plaatselijke economie. Denk bijvoorbeeld aan verkopen aan huis in ons buitengebied. Het CDA is voorstander van het creatief toepassen van regels waar flexibel ondernemerschap dat vraagt. Ondernemers in onze dorpen mogen experimenteren om inwoners en bezoekers te binden.’

Groenlinks:Twente op de kaart zetten als duurzame streek

Waar het gaat om de buitengebieden combineert het CDA wonen, recreëren én het verdienen van een boterham. Voor de levensvatbaarheid van de landbouw biedt de partij ruimte aan nevenactiviteiten van boeren. Concreet gaat hiervoor de gemeente samen met eigenaren actief aan de slag gaat om voor vrijkomende bebouwing (leegkomende stallen) ruimte te maken voor een nieuwe bestemming.

De arbeidsmarkt vraagt volgens het CDA om het bevorderen van mogelijkheden om in Duitsland te werken. Van uitkeringsgerechtigden vraagt de partij een tegenprestatie. Vischedijk zegt daarover: ‘Arbeidsritme blijft zo behouden waardoor het vinden van werk gemakkelijker wordt.’

D66: ruimte voor schone groei van spraakmakende bedrijven

D66 zet in op spraakmakende bedrijven in de gemeente. Fractievoorzitter Jaimi van Essen daar over: 'Onze gemeente kent een aantal spraakmakende industriële bedrijven, die van groot belang zijn voor de werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan Johma. We willen deze bedrijven zoveel mogelijk ruimte geven voor duurzame en schone groei binnen onze gemeente'.

Ditzelfde uitgangspunt is voor D66 ook van toepassing op de agrarische sector. Van Essen: ‘Losser is een gemeente met agrarische activiteiten. We willen duurzame en schone agrarische bedrijven die aandacht hebben voor ons milieu en dierenwelzijn, alle ruimte bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen.’

In de economische ontwikkeling ziet D66 verder een belangrijke rol weggelegd voor samenwerking met de regio. De partij geeft aan dat veel inwoners uit de dorpen van Losser buiten de gemeente werken. Om die reden zet D66 in op een ambitieuze Agenda voor Twente met aandacht voor duurzame en groene versterking van de regionale economie.

VVD: minder regels en procedures

De VVD zet in op het verminderen van regels en procedures. Fractievoorzitter Harry Hegen zegt: ‘We willen we vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht. We moeten er met de bezem door'. De VVD vindt verder gratis wifi belangrijk. Dit biedt volgens de partij digitale mogelijkheden om toeristische informatie te verstrekken.

Voor de economische ontwikkeling van de gemeente vindt de partij het van groot belang dat het winkelbestand op peil blijft. Daarvoor is nodig dat het centrum wordt aangepakt. In het perspectief van de VVD past hierbij een autovriendelijk centrum.

De gemeente moet volgens Harry Heegen haar opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers gunnen. Heegen: ‘Er moet meer werk naar lokale ondernemers en het inkoopbeleid moet transparanter worden.’

De kwaliteit van het buitengebied wil de VVD onderhouden door het stimuleren van agrarische bedrijven om aan landschapsbeheer te doen. De partij wil geen landbouwgrond opgeven voor natuurontwikkeling of zonnepanelenparken.

Is er voor om innoverende bedrijven naar Losser te halen die zich met verduurzaming bezig houden. De partij wil Twente op de kaart zetten als groene duurzame streek. Fractievoorzitter Lotus Sterk geeft verder aan: 'Goede ICT-verbindingen spreken voor zich en dat geldt ook voor ons buitengebied. Een ondernemersloket is natuurlijk prima en ook het schrappen van vaak overbodige regels is een nobel streven.’

Uitbreiding van het Laga fietspad is een must voor GroenLinks. Lotus Sterk: 'Juist toerisme en recreatie kan behulpzaam zijn bij het verlevendigen van een dorp. Dit is prima geregeld in de Lutte, maar in Losser kan hiervoor nog heel wat verbeterd worden. Toeristen blijven hangen in De Lutte omdat er nauwelijks toeristische verbindingen naar de overige kerkdorpen zijn.’ Volgens Groenlinks moet Losser meer vanuit de toerist gaan denken.

Als het gaat om Horeca zet Groenlinks in op het beperken van de overlast van evenementen. Sterk zegt hierover: 'We vinden dat evenementen zo veel mogelijk aan de rand van het dorp georganiseerd moeten worden. We denken daarbij aan  de Brilmansdennen, erve Kraesgenberg of de steenfabriek de Werklust. Het kan immers niet zo zijn dat plezier voor een kleine groep mensen de ergernis en ongemak voor een groot deel van de inwoners inhoudt.’

Waar het om winkelen gaat onderscheidt Groen Links twee typen winkels: winkels voor de dagelijkse levensbehoeften en winkels voor het plezier. Het in Losser houden van de tweede categorie vraagt volgens de partij om het aantrekkelijk maken van de winkelkernen. Hiervoor ziet Groen Links mogelijkheden als gratis parkeren, het autoluw maken van de winkelstraten en ook het aanleggen van een “rode loper” van het parkeerterrein bij de HM Geboortekerk naar het centrum.

Kleinere boeren zijn volgens Groen Links belangrijk om het losserse coulissen landschap en de biodiversiteit te behouden. Groen Links wil deze boeren op meerdere manieren ondersteunen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het faciliteren van kleinere campings en andere toeristische activiteiten.

Waar het gaat om de arbeidsmarkt ziet Groen Links een verantwoordelijkheid voor de gemeente liggen in het om- en bijscholen van werkzoekenden. Daarnaast pleit Groen Links voor een basisinkomen. Lotus Sterk zegt daarover: ‘Met een basisinkomen zorg je er voor dat de tweedeling tussen werkenden en niet werkenden niet groter wordt en iedereen een menswaardig bestaan kan hebben.’  

 

En u – de Lossernaar?

In de poll heeft u aangegeven dat u graag winkelt in uw eigen dorp. De meeste politieke partijen willen hier graag werk van maken voor u. De manier waaróp zij dit willen doen verschilt echter enorm. Zo willen de meeste partijen centrum winkels willen ondersteunen door het centrum autovriendelijk te maken, maar wil Groen Links ditzelfde bereiken door het autoluw maken van het centrum. Dit is slechts één voorbeeld, zo zijn er op het thema van deze week vele.

Ook zichtbaar in de poll is dat u als lossernaar Toerisme niet echt van belang vindt. De meeste partijen willen hier echter nadrukkelijk op inzetten, omdat zij een duidelijke link zien met het draaiend houden van onze economie.

Als het onderwerp van deze week één ding duidelijk maakt is het wel: verdiep u in de keuzes die de partijen maken vóór u uw stem uitbrengt. Er valt wat te kiezen en dat is goed nieuws!

 

 

 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid