Gemeente

Burgerforum: Afvalbeleid

Burgerforum: Afvalbeleid

Vanwege efficiencyredenen is al eerder besloten om in Twente tot een uniforme aanpak van afvalinzameling te komen. De raad heeft eerder al besloten over te gaan tot de oranje container en daar zijn alle partijen toen in meegegaan!

Wat besluit de raad met dit voorstel voor diftar nu precies en welke rol heeft de raad hier nog in de toekomst, zijn er nog meer beslismomenten?
En hoeveel wordt het goedkoper en voor wie dan precies? En wórdt het wel goedkoper als we beter met afvalscheiding omgaan? Uit onderzoek (Kassa) bleek dat in ieder geval 2/3 van de gemeenten die Diftar hadden ingevoerd duurder uit waren als voorheen.

En dan met name de gemeente die omgekeerd inzamelen. Al werd dit later weer tegen gesproken. Zijn al die cijfers serieus te nemen? Moeten we naar aanleiding hiervan niet even een stap op de plaats maken? Want wij hebben onze vraagtekens hierbij. Net zoals we ons vraagtekens hebben of scheiden bij de bron altijd wel efficiënter en goedkoper is dan nascheiding en dan met name wat plastic betreft.

Wel is het belangrijk dat mensen bewuster omgaan met afval scheiden en produceren. Dat is hard nodig als je kijkt naar de bergen met plastic afval die de oceanen vervuilen. Maar hier ligt ook een belangrijke rol voor de producenten van al die onnodige verpakkingen en het kan niet alleen afgewenteld worden op de burger.

Wat betreft het restafval aanbieden is het duidelijk. Restafval wordt minimaal een maal per vier weken opgehaald. Dat blijft zo en dat is wat Burgerforum betreft ook een harde voorwaarde. Als de grijze container niet vol is kan men op de volgende afhaalbeurt 4 weken later wachten. Dat is dan een besparing van 1 aanbieding.

Ook zullen de burgers waarschijnlijk creatief worden en samen de grijze container gaan gebruiken, wat extra voordeel oplevert. Dit om te voorkomen dat de container heel lang niet geleegd gaat worden. Bij het restafval geldt dus de vervuiler betaalt, de grijze container wordt per aanbieding in rekening gebracht.

Omgekeerd inzamelen, dus zelf het restafval wegbrengen, is wat Burgerforum betreft niet aan de orde. We vinden dat geen optie, vooral niet voor ouderen die steeds langer noodgedwongen thuis blijf wonen met alle beperkingen. Dat vinden wij een aspect dat meegewogen moet worden.

De groencontainer wordt gewoon gratis een maal per twee weken opgehaald en dat moet ook in de toekomst zo blijven. De registratie van de groene container is alleen nodig om dubbele aanbiedingen te voorkomen, is ons medegedeeld.

Er wordt gesteld dat er flink gebruik wordt gemaakt van het gratis brengen van het groenafval naar het afval brengpunt. Hier moet echter opgemerkt worden dat er veel inwoners groenafval, zoals blad, van de gemeente opruimen. Dit gaat in de groene container of wordt naar het afvalbrengpunt gebracht.

Dit moeten we ook vooral zo houden en niet extra gaan belasten. Burgerforum wil er voor pleiten dat buiten de twee x twee weken gratis aanbieden van groen om, ieder huisgezin max 5 x per jaar het groen gratis bij de gemeentewerf kan brengen. Dit kan de geregistreerd worden dmv de afval brengpas. Door dit systeem zullen bedrijven ook minder misbruik van maken om veelvuldig groen aan te leveren.

We hebben hier een amendement voor ingediend, maar eerst zal dit nog nader onderzocht worden. Aan het eind van het jaar komen we hier op terug bij de vaststelling van de tarieven.

Vensters: 
afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.