Gemeente

Verkiezingen 2018: Hoe kies je in Losser voor duurzaamheid

Verkiezingen 2018: Hoe kies je in Losser voor duurzaamheid

Deze week stond het thema duurzaamheid centraal in de Hallo Losser campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Losser. We vatten hier de reacties op het inleidende blog en op andere artikelen over dit thema voor je samen. En natuurlijk vroegen we de politieke partijen naar hun standpunten over een duurzame gemeente.

Poll

Op de poll Duurzaamheid is tot nog toe slechts 38 keer gestemd.

Poll Duurzaamheid

Stemmers vinden dat Losser goed op weg is met het scheiden van afval en initiatieven voor nieuwe energie. Daarnaast is welzijn voor iedereen ook een belangrijk thema. Slechts een kleine groep ziet het probleem niet. Klik op de grafiek om ook je mening te geven.

Welzijn van de mens en economie

Eén van de aspecten van een duurzame samenleveving is het welzijn van mensen, dus een samenleving waarin ieder kan voorzien in zijn of haar behoeften.

Burgerforum vindt zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving belangrijk: "samenleven doe je sámen: rijk en arm, jong en oud, mét of zonder beperking. Zoveel mogelijk zorg dicht bij huis, ook specialistische zorg". De partij wil dat onder andere bereiken door de aanstelling van een knelpuntencoördinator en de invoering van een meldpunt voor seksueel misbruik en huiselijk geweld. Ook zou Burgerforum naast de voedselbank ook graag een speelgoed- en kledingbank zien komen omdat er volgens de partij nog steeds te veel kinderen in armoede opgroeien.

Lotus Sterk vindt duurzaamheid bij uitstek een onderwerp voor GroenLinks. "De bestaande partijen hebben nog maar bar weinig aan duurzaamheid gedaan" zegt Sterk. "Het onderwep welzijn van de mens vinden wij beter passen onder sociaal beleid, jeugd, senioren en zorg. Het gaat hierbij wat GroenLinks betreft om solidariteit en een gemeente die zorgt dat iedereen meetelt en meedoet".

VVD voorman Harry Heegen stoort zich eraan dat duurzaamheidsinitiatieven vaak het domein lijken te zijn van de linkse partijen. "Zij bedoelen het goed maar hebben ons opgescheept met dure en overbodige plannen" aldus Heegen in een reactie. Maar de partij komt niet met ideeen of plannen voor het onderwerp welzijn van de mens.

D66 wil de komende periode fors inzetten op duurzaamheid. "Wij willen de volgende periode fors meer investeren in een duurzame gemeente Losser" laat Jaimi van Essen weten. "Onze leefomgeving moet een duurzame omgeving zijn. Wij willen de middelen die vrijkomen met de verkoop van allerlei aandelen inzetten om hierin te investeren".

Lijsttrekker Jimme Nordkamp van de PvdA heeft een duidelijk standpunt: "wij willen voorzieningen voor jong en oud dichtbij realiseren, zodat voorzieningen toegankelijk zijn en mensen elkaar kennen. Elk probleem en verhaal is uniek en elke inwoner in Losser verdient een passende oplossing waar bij we kijken wat diegene zelf kan en wil. Waar het vervolgens niet lukt, heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om maatwerk te leveren".

"Het CDA heeft samen met D66 een motie ingediend om een Duurzaamheidsfonds in te stellen" zegt CDA lijsttrekker Ellen Visschedijk. "€ 500.000,- van de opbrengst van het jaarresultaat 2017 wordt hier als eerste aanzet in gestort. Een speerpunt van ons is dat ook verenigingen ondersteund moeten worden bij het verduurzamen van hun clubgebouwen en kantines".

Volgens Visschedijk gaat het in een eerlijke economie om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. "Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed en nabij (vak)onderwijs" zegt ze. "Het is één van de redenen waarom wij de vernieuwbouw van het Carmel in Losser van harte ondersteunen".

Lijsttrekkers Losser 2018

Omgeving (milieu en natuur)

De partijen zetten vooral in op Milieu en Natuur als het over duurzaamheid gaat. 

"Wat welzijn van de omgeving betreft, het gaat grofweg om drie sporen waarop wij kunnen gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen" zeg Lotus Sterk van GroenLinks. "Energieverbruik besparen door nieuwe en bestaande woningen en bedrijven zo veel mogelijk energie neutraal te maken". Zelf duurzame energie opwekken vindt GroenLinks ook belangrijk. "En die voorzieningen bij voorkeur aan sluiten op een netwerk waarop bijvoorbeeld ook door wind opgewekte energie kan worden aangesloten".  Verder wil GroenLinks duurzame landbouw stimuleren met kleinere boeren met natuur inclusieve landbouw en door het weren van geïndustrialiseerde landbouw zoals megastallen en grote maatschappen. "Belangrijk bij het maken van nieuw beleid hiervoor is het voorkomen van perverse prikkels" zegt Sterk.

Op het filmpje dat RTV-Losser maakte over afvalscheiding (link) plaatste Harry Heegen van de VVD de volgende reactie: "En dan te bedenken dat dit hele gedoe nergens voor nodig is. Nascheiding is al mogelijk dus alles kan in één container. Gemeente wil inwoners 'opvoeden' om ze bewust te maken van wat men weggooit, daarom die drie containers en nergens anders om. Wat een betutteling".

Lotus Sterk van GroenLinks is het daar niet mee eens: "wat Diftar betreft, natuurlijk kan je alles bij elkaar gooien, zoals de VVD stelt, maar daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Twence is eigendom van de Twentse gemeenten. Uiteraard kunnen zij een dure nascheidingsmachine aanschaffen, maar dat wordt dan weer vrolijk doorberekend in de prijs aan de inwoners. Mensen hebben nu hun afvalkosten voor een deel zelf in de hand: hoe minder restafval, hoe minder je betaalt".

Wethouder Marcel Wildschut (D66) vindt de opmerking van VVD'er Heegen kiezersbedrog. "Wat betreft afvalscheiding is de stand der techniek en de beschikbare capaciteit voor nascheiding op dit moment onvoldoende om een zelfde resultaat te bereiken als met bronscheiding" aldus de wethouder. "Zeker als het gaat om landelijke gemeenten als Losser waar we met bronscheiding veel betere resultaten bereiken dan in stedelijke gebieden".

Volgens Wildschut had het de inwoner van Losser geld gekost als er niet was overgegaan op bronscheiding. "De afvalstoffen heffing had dan stevig omhoog gemoeten. De stelling van de VVD dat alles in één container kan is op dit moment niet waar. De techniek is nog niet zover dat droge en natte fracties in grote volumes goed in één nascheidingsinstallatie verwerkt kunnen worden".

Lijsttrekkers Losser 2018

Jimme Nordkamp wacht liever nog even af: "wij wachten de evaluatie af vinden en we het belangrijk dat goed in beeld gebracht wordt wat Diftar opgeleverd heeft voor een duurzamer Losser én voor de inwoners die goed hun best doen om hier aan bij te dragen".

Burgerforum maakt ook nog een pas op de plaats als het over afvalscheiding gaat. "Eerst verdere ontwikkelingen afwachten en dan kijken wat de beste oplossing is" zegt Lies ter Haar. Volgens haar moet de grijze container blijven, zal afval scheiden moeten lonen en moet groenafval gratis gestort kunnen worden.

Ook is het CDA enigzins afwachtend als het gaat om Diftar: "We zullen het eerste jaar goed moeten volgen en evalueren maar het CDA staat achter dit systeem. Wel realiseren we ons dat de techniek niet stilstaat en dat over enige tijd ongetwijfeld weer e.e.a. zal worden aangepast" aldus Visschedijk.

D66 is voorstander van Diftar. "Hierbij willen we niet straffen voor slecht gedrag maar juist belonen voor goed gedrag" zegt Jaimi van Essen. "Bewustwording speelt hier een grote rol. Immers, minder afval is minder CO2-uitstoot en recycling van verpakkingsmateriaal betekent minder plastic soep".

Volgens de VVD kunnen de duurzaamheidsdoelstellingen alleen bereikt worden als de inwoners erachter staan. "Dus niet door een groot zonnepanelenpark van 25 hectare tegen de bebouwde kom van Overdinkel aan te plakken" zegt Harry Heegen. "De VVD heeft andere oplossingen zoals het niet eindeloos belasting heffen op zgn. milieuonvriendelijke zaken. Wij kiezen meer voor innovatieve oplossingen en faciliteren".

Volgens het CDA is zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. "Het CDA gemeente Losser vindt echter dat zorgvuldig moet worden afgewogen of en zo ja welke landbouwgronden hiervoor beschikbaar mogen komen" zegt Ellen Visschedijk. "Windmolens mogen vooralsnog niet geplaatst worden van de provincie in onze gemeente omdat we ons bevinden in een Nationaal Landschap".

Tot slot vraagt Ellen Visschedijk aandacht voor duurzaamthuistwente.nl. "Willen inwoners advies dan kunnen ze contact opnemen met de plaatselijke wooncoaches" legt ze uit. "Losser heeft er vijf. Maak er gebruik van! De adviezen zijn geheel gratis."

Uiteenlopende standpunten

De standpunten lopen dus nogal uiteen en dat betekent dat er wat te kiezen valt in Losser. Waar liggen jouw prioriteiten als inwoner van Losser? Laat het weten via een Facebook reactie op dit artikel.

Vensters: 
afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor  als start-up coach voor Novel-T en EIT Digital. Peter is actief op Twitter, Instagram en LinkedIn.