Huurders Belangen Vereniging Losser

Ingezonden brief over de overgang van: Huurders Belangen Vereniging Losser naar Stichting Huurders Belangen Losser

Op 27 juni van dit jaar, hebben alle leden van de HBVL een uitnodiging gekregen voor een Algemene Leden Vergadering. Deze vergaderingen werden nooit uitzonderlijk goed bezocht, op deze laatste vergadering waren slechts 7 leden aanwezig. Misschien lag het deze keer aan de uitnodiging waar onder punt 8 op de agenda stond:
Oprichten Stichting Huurders Belangen Losser. Na overleg en ook op verzoek van Domijn, hebben we als bestuur er voor gekozen om van de vereniging een stichting te maken.

 

Volgens het bestuur verandert er voor de huurders niets, omdat de stichting de belangen gaat behartigen. Wil hierbij de huurders er wel op attent maken dat het ook betekent dat een stichting geen leden kent, en dat het bestuur beslissingen kan nemen, over zaken over de huurders, zonder hierover te overleggen.Het betekend dat het lot van de huurders in de handen ligt van 4 bestuurders. Ook wordt de zaak voorgedaan als een overgang van vereniging naar stichting, maar om de stichting op te richten moet wel eerst de vereniging worden opgeheven. Hiervoor gelden regels in de statuten van onze vereniging onder art. 32 en die zeggen kort samengevat dat hiervoor een opheffings- vergadering moet worden gehouden waar 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn en hiervan weer een 2/3 meerderheid moet instemmen.

Dit bestuur heeft op een gewone ledenvergadering waar 7 leden aanwezig waren, dit voorstel gedaan en hoe de uitslag van de stemming ook was, het was geen vergadering voor opheffing en het vereiste aantal leden niet aanwezig.Toch heeft dit bestuur de opheffing van onze vereniging aangemeld bij KvK, en hier, net als bij de notaris aangegeven dat het vereiste quotum aan stemmen was behaald. Dit betekend dat het bestuur heeft gehandeld tegen onze statuten. Heb ook geïnformeerd, en meerdere mensen, bij Domijn of die inderdaad aan het bestuur hadden verzocht om opheffing van de vereniging, maar dat wordt ten stelligste ontkend. Toen via een kennis die een ontmoeting had bij Domijn,waar hij hoorde over het opheffen en mij dit werd verteld, heb ik direct een bezwaar ingediend bij de KvK-handel, die de zaak in behandeling nam.

Op 20 december kreeg ik de beoordeling van de KvK, die is als volgt:
“De KvK is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat het belang van u, als lid van de HBVL rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken is. Als lid van de Hbvl heeft u een afgeleid belang van het bestreden besluit, hetgeen onvoldoende is, om als een belanghebbende in de zin van art. 1:2 van de Awb te worden aangemerkt.”
Dit betekend dus  dat een bestuur van een vereniging zich niets hoeft aan te trekken van de statuten, tenzij misschien meerdere leden gezamenlijk protesteren. Kan nog verder procederen, maar hier zijn weer aanzienlijke kosten aan verbonden. Wat het meest pijn doet, is de twijfel of dit bestuur doet wat we van een huurdersorganisatie moeten verwachten.

59 handtekenigen bewoners Hofkamp

Als voorbeeld : Een bewoner van de Hofkamp heeft het initiatief genomen, is met een brief bij medebewoners gegaan om de corporatie op de slechte toestand van de huizen te wijzen. Hij had totaal 59 handtekeningen en heeft de brief op persoonlijke titel afgegeven bij Domijn.
Hierop kwam vrij snel een reactie en kreeg hij bezoek van een delegatie, die zijn huis en huizen van meerdere woningen hebben bekeken. Later kreeg hij een uitnodiging om op het kantoor van Domijn te komen voor een gesprek, en hier kwam ook een bestuurslid van de Stichting. Volgens hem heeft die alleen geluisterd, en op het eind gevraagd of hij op persoonlijke titel verder wil, of dat ze moeten helpen. Zijn vertrouwen was dermate dat hij voor zichzelf is doorgegaan, maar de stichting heeft ook geen enkele actie ondernomen voor de andere 59 bewoners van de Hofkamp.

Prestatieafspraken

Straks komt weer de tijd van prestatieafspraken en overleg met de corporatie en is het maar de vraag of deze bestuurders met iedere bewoner rekening houdt. Als je nu ziet dat Domijn geen groot onderhoud en renovaties meer plant, maar dit door de bewoners moet worden aangevraagd, en als dit wordt uitgevoerd hieraan een huurverhoging van € 40 tot € 45 verbonden is, zou hier toch een mooie taak voor een huurdersorganisatie liggen. Voor ons wordt het afwachten. Heb nog steeds hoop dat meerdere leden van onze vereniging actie ondernemen, en als een verder beroep niet mogelijk is, moeten we maar een bijeenkomst organiseren en de vereniging opnieuw oprichten.

Henk Eggert

afbeelding van Henk Eggert

Door: Henk Eggert