Natuur Recreatie

Sport en Hobby

Euro Birdwatch 2018

Euro Birdwatch 2018

De zaterdagmorgen van de Euro Birdwatch , waarbij in heel Europa  vogels werden geteld, begon op telpost Oelemars met wat lage grondmist, weinig wind uit het zuiden en blauwe lucht. De grondmist verdween al snel en de hele dag was het daarna aangenaam vertoeven op de toegangsweg naar het zanddepot van zandafgraving Oelemars.

Om 7 uur ’s morgens begon de telling en de eerste vogels met vooral vinken, graspiepers en lijsters kwamen al overvliegen. Ook druppelden gestaag vele belangstellenden binnen op de telpost, meestal voorzien van verrekijker, telescoop, stoeltje of krukje.

De telling werd in aantallen gedomineerd door vink, houtduif, graspieper, aalscholver en spreeuw. Vooral in de periode tot 12:00 uur waren het de meer dan 6000 vinken die de aantallen op papier brachten. De eerste kolganzen van dit najaar kwamen in V-formaties over en ook de 10 grote zilverreigers leverden in de strakblauwe lucht een schitterend beeld op. Nadat er thermiek was ontstaan kwamen de roofvogels al cirkelend overvliegen, waaronder een bruine kiekendief, 2 rode wouwen, een smelleken en 85 buizerds. Late paapjes en een zwarte roodstaart waren eveneens krenten in de pap. Andere leuke soorten waren o.a. watersnip, boomleeuwerik, boerenzwaluw, huiszwaluw, kramsvogel, koperwiek, keep, appelvink, kruisbek en roodborsttapuit.

De top-5 zag er als volgt uit: vink 6338, spreeuw 709, houtduif 563, aalscholver 287 en graspieper 256.

Om 4 uur ’s middags werd de telling afgesloten en zijn de resultaten doorgegeven aan Vogelbescherming Nederland en www.trektellen.nl.

Gedurende de dag zijn er tenminste 33 tellers actief geweest. Daarnaast hebben we nog ongeveer 15 bezoekers mogen ontvangen op onze telpost. We hebben met hen gepraat over het fenomeen vogeltrek en over het werk van onze vogelwerkgroep. En daarmee werd de eigenlijke functie van de Euro Birdwatch nog eens duidelijk onderstreept. Het is tenslotte bedoeld om aandacht te geven aan het fenomeen vogeltrek.

De totale telling kwam uit op 9.265 vogels, verdeeld over 53 soorten.

Meer informatie over de activiteiten van Vogelwerkgroep Losser is te vinden op www.vwglosser.nl.

afbeelding van Ben Hulsebos

Door: Ben Hulsebos

Ben Hulsebos is secretaris van Vogelwerkgroep Losser.