Natuur Recreatie

Windturbines

Windmolens

De tekst van dit Blog is afkomstig van de aanwonenden Zandhuizerweg De Lutte, landgoedeigenaren en Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL). Onderstaande tekst is niet de mening van Hallo Losser maar de opinie van de opstellers van dit Blog.

Aanwonenden Zandhuizerweg De Lutte, landgoedeigenaren en Stichting Behoud Twents Landschap verbolgen over het doordramgedrag van Wethouder Jaimi van Essen om tot een grensoverschrijdend windturbine park te komen nabij Lutterzand.

Met veel elan presenteert Jaimi van Essen zijn initiatief om te komen tot “een windmolenpark dat zowel aan de Duitse als de Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit levert.”, zo valt te lezen in de Tubantia/TC van 20 oktober.

Nog maar enkele weken geleden deed Jaimi van Essen het op TV Oost voorkomen alsof hij min of meer buiten het initiatief staat om tot realisering van windturbines in dit kwetsbare gebied wil komen. Hij reageerde daarmee op het interview met André Bijkerk en Teun Scholten die namens de landgoedeigenaren in dit gebied verklaarden zich voor 100% te blijven verzetten tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in dit kwetsbare gebied. En ook nu weer verwijst Van Essen naar “het initiatief van enkele (Lutterse) grondeigenaren” om met ProWind, de molenbouwer, tot realisering van deze allesoverheersende windturbines te komen. Het initiatief is van PROWIND.

Het is echter volstrekt duidelijk dat de regie bij wethouder Van Essen in Losser ligt. Die speelt handig in op dit zogenaamde initiatief van “enkele grondeigenaren” door te gaan regelen dat onzinnige regels, die verbieden dat je stroom over de grens levert via een gewone kabel, verdwijnen. Dat laatste is mooi, maar hij verbindt het één op één aan de realisering van het omstreden windturbinepark. Daar zit hem nu net de pijn. Want er is nog niets gedaan aan draagvlakonderzoek bij de bevolking in en rond De Lutte. Zelfs direct omwonenden aan de Zandhuizerweg, buiten de grondeigenaren, zijn nog op geen enkele manier in kennis gesteld van deze plannen. Bij hen is er geen enkel draagvlak voor te vinden. Dat draagvlakonderzoek is van groot belang, zeker in het licht van bewezen onderzoeken over de gewenste minimale afstand van turbines tot woningen van omwonenden in het licht van gezondheidsklachten en hinder door laagfrequente geluiden. In de meeste Europese landen gaat men uit van een minimaal gewenste afstand van 10 maal de tiphoogte of 1000 meter tot omliggende woningen.

De nog bestaande door Provinciale Staten vastgestelde, status Nationaal Landschap sluit vooralsnog plaatsing uit. Maar ook die lobby is door Van Essen in gang gezet. Alles is er op gericht de status Nationaal Landschap te laten verdwijnen. Hoezo geen regie? Ook de voorzitter van RES Twente, Louis Koopman, speelt het spel mee. Kennelijk moeten er zo spoedig mogelijk stappen worden gezet om, hoe dan ook, tot realisering van windturbines alsmede nog een groot aantal zgn. dorpsmolens (ook van rond de 100 meter hoog) te komen. De voor 28 oktober beoogde bijeenkomst “Op weg naar RES Twente 1.0” over ‘Lokaal Eigendom’ lijkt dat ook op slimme wijze te bevorderen. Draagvlak onder de bewoners wordt pas achteraf geregeld.

Al eerder werd in een zienswijze van SBTL benoemd dat door het voor een (klein) deel ten goede laten komen van opbrengsten van windmolens en zonnevelden aan lokale coöperatieven, “loyaliteit wordt gekocht”. De bedragen waarbij het daarom gaat, vallen overigens in het niet bij de winsten die exploitanten van windenergieparken zoals Prowind uiteindelijk maken. En dan praten we nog niet over de miljoenen overheidssubsidie (SDE) die zij met hun projecten opstrijken. De bevolking van het landelijk gebied moet de schade aan het landschap en de natuur kennelijk voor lief nemen ten gunste van de industrie en enkele particulieren.

Wij roepen kritische burgers op om de inmiddels in gang gezette petitie tegen windturbines van SBTL , waarop inmiddels al meer dan 1000 handtekeningen binnen zijn, te ondersteunen. Doen voor het te laat is! Zie hiervoor de website (www.behoudtwentslandschap.nl) of https://petities.nl/petitions/geen-windturbines-in-nationaal-landschap-noordoost-twente?locale=nl&fbclid=IwAR2QrudZsatq7

Namens omwonenden Zandhuizerweg Gerald Notkamp

Namens de landgoed eigenaren, André Bijkerk

Namens de Stichting Behoud Twents Landschap, Thom Weterings.

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser