Nieuws

Gemeente

Jeugd

Verkiezingen 2018: Hoe kies je in Losser voor Jeugd

Deze week stond het thema jeugd centraal in de Hallo Losser campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Losser. We vatten hier de reacties op dit thema voor je samen. Ook deze week vroegen we de politieke partijen naar hun standpunten met betrekking tot de jeugd in de gemeente Losser.

Poll

Op de poll Jeugd is tot nu toe 41 keer gereageerd.

Stemmers vinden dat de jeugd de toekomst heeft en dat hierin geïnvesteerd moet worden. Betaalbare woningen voor jongvolwassenen wordt belangrijk gevonden onder de stemmers. De reacties op de ongezonde eet- en drinkgewoonten en de zorg voor overgewicht leeft minder onder de stemmers.

Ook deze week hebben we de politieke partijen gevraagd om een reactie te geven over het blog Jeugd van de afgelopen week op onderstaande thema's.

Leefstijl- Wonen – Vrije tijd

D66 is het eens met de Poll: De jeugd heeft de toekomst daar moet je in investeren. "De jeugd van nu, dorp van de toekomst" aldus Jaimi van Essen. Zij staan achter de proef op de voorrangsregeling voor jongeren bij het zoeken van een huurwoning. Daarnaast willen ze blijven investeren in de starterslening voor jongeren. D66 vindt het belangrijk eigen woningbezit te stimuleren.

De vele voorzieningen voor jongeren in de gemeente Losser wil D66 behouden en daarnaast vinden ze een goed, hoogwaardig OV belangrijk om de gang naar de Hogeschool en universiteit mogelijk te maken. Een goed OV zorgt ervoor dat onze kernen aantrekkelijk blijven voor jongeren en starters.

PVDA geeft aan het wonen zeer belangrijk te vinden en hierin heel duidelijk te zijn. "Mensen met een binding met de gemeente behoren voorrang te krijgen op de toewijzing van een huurwoning. Dit geldt voor zowel jongeren als voor ouderen", aldus Jimme Nordkamp. Duidelijke afspraken tussen de Gemeente en de woningbouwstichting zijn van belang. Er is behoefte aan maatwerk aangezien iedere situatie anders is. Zowel jong als oud moeten binnen de gemeente kunnen blijven wonen. Nordkamp geeft aan dat we ervoor moet zorgen dat onze jongeren in de gemeente Losser willen blijven wonen. Dit is niet los te zien van de voorzieningen.

Sport gerelateerde aangelegenheden vindt de PVDA belangrijk te blijven ondersteunen. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de buurtsportcoaches waarover de gemeente beschikt. Het blijft van belang de sportverenigingen te blijven steunen met geld maar dit kan ook met kennis.

Met betrekking tot de gezondheid van de jeugd is de PVDA van mening dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren (digitale wereld) de sociale vaardigheden van de jeugd niet bevorderd. Er zal meer georganiseerd kunnen worden vanuit een burgerinitiatief, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks huttenbouwfestijn in de Zandbergen. De gemeente zal dit zoveel mogelijk moeten ondersteunen. De PVDA ziet een grote rol voor de gemeente om goed te luisteren naar geluiden uit de samenleving over wat de jeugd nou echt wil in hun vrije tijd. Hier zal de gemeente aandacht voor moeten hebben. Het uitgangspunt moet zijn om met plezier in onze gemeente te kunnen opgroeien. Het is aan de gemeente daar waar nodig te investeren.

Burgerforum vindt dat we moeten investeren in de jeugd en er zorg voor moeten dragen dat ze hier kunnen blijven wonen. Er moet voldoende te doen zijn en iedereen moet hieraan mee kunnen doen, arm, rijk, met of zonder beperking. Losser kent hiervoor veel mogelijkheden. Hier zal meer bekendheid aan moeten worden gegeven.

Burgerforum pleit al jaren voor meer betaalbare woningen voor jongeren. Het aanbod vaan woningen is klein en door loting zijn de kansen voor eigen inwoners ook klein. Burgerforum is benieuwd naar de resultaten van de proef (voorrangsregeling jongeren). Mocht dit geen resultaat hebben opgeleverd is Lies ter Haar van mening dat er andere maatregelen genomen moeten worden.

Erg belangrijk vindt Burgerforum de input van jongeren. Zij denken aan adviesvangers: jongeren die als "kartrekkers" vragen en wensen van de jeugd opvangen en delen met de gemeente(raad). Dit gebeurt vooral via sociale media. Burgerforum heeft ideeën om jongeren middels een spelvorm meer te betrekken bij de lokale politiek.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente volop de mogelijkheden biedt voor jongeren om zich te ontwikkelen. De jeugd heeft de toekomst aldus Jevina Zhou. Er kan hierbij gedacht worden aan goed en passend onderwijs met gratis studiebegeleiding voor kinderen uit de minima gezinnen. Daarnaast vindt GroenLinks educatie met betrekking tot natuur en milieu erg belangrijk. Een bewustwording onder de jeugd dat er maar één aarde is waar zuinig mee om gegaan hoort te worden. Hierbij wordt gedacht aan het herintroduceren van de schooltuintjes. GroenLinks is voorstander om het schoolzwemmen te herintroduceren en basis judolessen tijdens de gym aan te bieden om het zelfvertrouwen van kinderen te versterken en blessures te voorkomen aldus Zhou. Ook vinden ze het belangrijk dat kinderen zich cultureel kunnen ontplooien. GroenLinks wil graag een jeugd-cultuurplan dat voorziet in een ontmoetingsplaats/ creatief centrum voor jongeren dat onderdak biedt aan verschillende kunsten. Jonge ZZP-ers wil GroenLinks een platform annex ontmoetingsplaats bieden waar zij elkaar met ideeën en hulp kunnen kruisbestuiven. Daarnaast moeten zijn worden ondersteund met startups.

GroenLinks is van plan zich in te zetten voor goede en betaalbare huisvesting voor jongvolwassenen o.a. door goede samenwerking en aansturing van woningcorporatie Domijn. Hierbij wordt gedacht aan compacte energie neutrale woningen voor een of twee persoonshuishoudens "Tiny Houses". Een andere mogelijkheid zijn appartementen of complexen met een mix van zorgbehoevenden en studenten. Studenten hebben lagere woonlasten en de zorgbehoevenden en maatje in de buurt.

VVD is van mening dat elk kind evenveel kansen moet krijgen. De gemeente moet kinderen ondersteunen wanneer er in het gezin gebrek is aan financiële middelen. De stichting leergeld is daarbij een uitstekend middel. Harry Heegen van de VVD geeft aan terughoudend te zijn in het subsidiëren van allerlei zaken maar bij kinderen ligt dat anders. Kinderen hebben het recht goed te kunnen opgroeien, de overheid heeft de plicht dat te ondersteunen.

De huisvesting voor jongeren vraagt meer inspanning volgens de VVD. Om te zorgen dat jongeren in de gemeente Losser kunnen blijven wonen. Zowel met betrekking tot huren of kopen. De starterslening is een goed initiatief.

Losser moet voldoende kunnen bieden om een goed uitgaansleven te hebben voor de jeugd. Het verruimen van de sluitingstijden van de horeca draagt daaraan bij aldus Harry Heegen.

Een sterk verenigingsleven is van groot belang en de gemeente dient dat binnen bepaalde grenzen te faciliteren. Sport en de sociale contacten zijn belangrijk.

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente meer moet doen om de jeugd te betrekken bij de politiek. Hierbij kan er gedacht worden aan regelmatig bezoek aan het gemeentehuis met de daarbij behorende lessen om de jeugd het belang van de politiek bij te brengen.

Keuzes maken

Uit de reactie van de burgers en de politieke partijen komt naar voren dat de Jeugd de toekomst heeft. Het is belangrijk te investeren in de jeugd. De jeugd de mogelijkheid te bieden om in de gemeente Losser te kunnen blijven wonen en hun vrije tijd (sport, uitgaan) op een goede manier in te vullen. Meerdere partijen geven aan het belangrijk te vinden om de jeugd meer te betrekken bij de politiek.


Bekijk de reacties op Facebook en reageer zelf ook:

 

afbeelding van Inge Scholten

Door: Inge Scholten

Ik ben geboren en getogen in Losser en werk als ambulant hulpverlener bij Jarabee in Hengelo. Ik ben ambassadeur voor het venster Welzijn. Ik woon samen met mijn dochter Maud in Losser.