Nieuws

Gemeente

Natuur Recreatie

Brief SBTL aan formateur inzake Noordelijke aftakking Betuwelijn

Bekspring

De Stichting Behoud Twents Landschap heeft onderstaande brief geschreven aan de kabinetsformateur inzake de lobby van de Amsterdamse en Rotterdamse haven  om de aanleg van de noordelijke aftakking van de Betuwelijn versneld aan te leggen. Dit zal een enorme impact hebben op het landschap en met name de in de gemeente Losser liggende landgoederen. Reden waarom zij een alternatief tracé bepleiten langs de A31 in Duitsland.

AAN DE FORMATEUR VAN HET NIEUWE KABINET                                    De Lutte, 20 december 2021         

t.a.v. De heer  M. Rutte                                                                                                                              

i.a.a. Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat

         Pieter Omtzigt

         Gemeentebestuur Losser. Gemeentebestuur Oldenzaal, Gemeentebestuur Enschede

         Stichting Dorpsbelangen De Lutte, Stichting Dorpsraad Losser

Geachte heer Rutte,

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van de lobby die de Amsterdamse en Rotterdamse haven hebben  ingezet om de beoogde formateur(s) van het nieuwe kabinet ertoe te bewegen tot versnelde aanleg van de zogenaamde Noordelijke aftakking van de Betuwelijn over te gaan en dit in een regeerakkoord ook zo vast te leggen. In hun advies worden 2 varianten opgenomen. De ene variant betreft een traject dat grotendeels loopt door landschappelijk niet heel attractieve gebieden langs de A31 in Duitsland. De andere variant, die blijkens de lobbybrief de voorkeur heeft, is een traject dat loopt dwars door de mooie landschappen van Achterhoek en Twente.

Onze conclusie is, dat de waarde en noodzaak van natuur en landschap in deze laatste variant niet of onvoldoende meegewogen worden. Belang van transport via spoor is evident en gezien klimaatverandering is het een must om transport via de weg zoveel mogelijk te beperken. Dat levert een lastig dilemma op. Hier is het de vraag of alle opties en alternatieven, waarden en belangen goed zijn afgewogen. Aangezien natuur en landschap niet voor zichzelf kunnen opkomen, proberen wij dat dan maar te doen…en die stem namens natuur en landschap in te brengen.

In het bijzonder verzetten wij ons tegen het traject Achterhoek-Twente, dat parallel zou moeten lopen aan de N18, de weg van Varsseveld naar Enschede en zo via Losser/De Lutte naar de Duitse grens,  omdat dit met name ter hoogte van Enschede, Losser en De Lutte een volstrekt onaanvaardbare doorsnijding van eeuwenoude landschappen en landgoederen betreft. Uit eerdere plannen is gebleken dat  de aansluiting op het bestaande spoortraject tussen Oldenzaal en De Lutte  met zich meebrengt dat er een verbreding van 200 meter van het bestaande spoortraject zou moeten komen om een en ander mogelijk te maken. De gemeente Losser, bij monde van wethouder Anja Prins heeft zich daar 2 jaar geleden al publiekelijk tegen uitgesproken. (https://youtu.be/cLOWReIju6E). Dat betekent, dat over een traject dat globaal loopt vanaf Oldenzaal tot aan de Duitse grens vele hectaren natuurgebied en, al dan niet particuliere landgoederen, fors aangetast en verkleind zullen worden. In het bijzonder lopen de natuurgebieden Boerskotten, Arboretum Poortbulten, maar mogelijk ook Haagse Bos, Oldenzaalse Veen, Lindematen en Snippert groot gevaar voor aantasting. 

Wij vinden dit onaanvaardbaar en dringen er op aan om het voorgestelde traject Achterhoek-Twente volledig af te wijzen en alles in het werk te stellen om de eerder gememoreerde variant door Duitsland langs de A31 juist maximale prioriteit te geven.

 

Thom Weterings, voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap. (info@behoudtwentslandschap.nl www.behoudtwentslandschap.nl gsm 0653866939)

mede namens Theo Meereboer, directeur Museum Natura Docet te Denekamp

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser