Nieuws

Gemeente

Schimmig spel rond kavel uitgifte voormalig Topcraft terrein Losser

Hallo Losser ontving een ingezonden brief.

Belangenverstrengeling rond kavel uitgifte voormalig Topcraft terrein Losser?

Wat is het belang van het College van B&W van Losser om de ontwikkeling van het voormalig Topcraft terrein, ondanks de extra financiële last van minimaal €600.000,= en de grote onzekerheid over de verkoop van het aantal kavels via het CPO, in deze vorm te willen doorzetten? Zoals reeds eerder gemeld op deze site zijn de ondernemers op, en omwonenden van het plangebied niet betrokken bij de planvorming van deze locatie. Planontwikkeling zonder actieve inbreng van inwoners en bedrijven is “not done” intussen. De gehouden informatie-avond over het ontwerp-bestemmingsplan, die naar onze mening volledig in het teken hoort te staan van het geven van een goede toelichting op het ontwerp bestemmingsplan, bleek een verkooppraatje te zijn voor geinteresseerde kavelkopers via CPO.

Gemeente houdt het zuiver, organiseer aparte verkoopbijeenkomsten voor geinteresseerden en gebruik hiervoor niet een formele informatieavond . Kijk eens kritisch naar de tekst onder het kopje “particpatie” in het raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Wonen aan het Dinkeldal (zaaknummer 17Z02687/18.0027275). Om namens de betrokkenen nogmaals aandacht te vragen voor de situatie is er op 13 oktober j.l. een ingezonden brief naar de Raad gestuurd. Tot verbazing en ergernis is deze brief tot op heden niet als ingezonden brief op de agenda van de Raad gezet.

Wanneer de brief behandeld wordt, is ons een raadsel. Intussen is de structuurvisie voor Losser vastgesteld, is het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd en heeft de commissie het raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Wonen aan het Dinkeldal (zaaknummer 17Z02687/18.0027275) besproken en lijkt het erop dat de raadsleden niet tijdig kennis hebben kunnen nemen van onze brief. Als ‘feel good ’ actie heeft het College vervolgens een uitnodiging doen uitgaan naar de omwonenden om in overleg te gaan , hetgeen heeft plaats gevonden op 31 oktober j.l. In het overleg, bijgewoond door de wethouders Prins en Nijhuis, werd gelijk aangegeven dat het overleg een informeel karakter heeft, dus geen formele status heeft.

Wethouder Nijhuis draaide zijn bekende ‘plaatje’ af van hoe het allemaal tot stand is gekomen, en hoe participatie anno 2018 geregeld zou (moeten) zijn ….Op concrete vragen hoe keuzes m.b.t. de inrichting van het plangebied tot stand zijn gekomen, wie de keuzes voor de bouwbehoefte heeft gemaakt en in welke tijdsgeest dit is gedaan komt geen eenduidig antwoord. De wethouder verschuilt zich hierbij achter het CPO als vermeend initiator van het plan waarvan hij niet de actuele feiten heeft. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de wijze waarop het gebied in de verkoop gaat voor ons niet relevant is.

Ook vragen m.b.t . de waterhuishouding, zichtlijnen e.d. in het gebied werden met dooddoeners afgedaan. Als een nachttrein dendert de wethouder ondertussen door om het plan gerealiseerd te krijgen. Het lijkt erop dat het College een geforceerde toezegging heeft gedaan aan het CPO om tot planontwikkeling over te gaan, waarbij de rol van het CPO steeds minder prominent is, en de gemeente de kastanjes uit het vuur mag halen. Het principe van een CPO is allang niet meer van toepassing op deze ontwikkellocatie daar zoals het bestuur van het CPO in zijn presentatie van oktober j.l. aangeeft, er geen contractuele overeenkomst is met architect , aannemer of gemeente.

Alle kopers gaan individueel een koopcontract aan met de aannemer, waarbij de mate van collectief voordeel niet is vastgelegd. De grondprijs per kavel is op dit moment nog niet bekend, laat staan de bouwkosten voor het huis. Zoals in de Grex dd. 01-09-2018, vastgelegd, verkoopt de gemeente bouwrijpe kavels welke via het CPO worden afgenomen in een keer aan Le Clerq Plan ontwikkeling BV. Deze kan vervolgens, afhankelijk van het aantal kavels, de meterprijs van de grond gaan vercommercialiseren.

Lachende derde in dezen zijn Le Clerq Plan ontwikkeling, Maas Architecten en aannemer Haafkes. Ze kunnen concurrentieloos bouwen en krijgen de klanten via het CPO in de schoot geworpen. Het CPO fungeert hierin alleen als betaalde bewaking commissie voor de volgorde van kaveluitgifte. Daar er contractueel niet is vastgelegd tussen de gemeente en het CPO hoeveel woningen er minimaal moeten worden afgenomen, loopt deze geen risico.

Opvallend hierbij is wel dat de kernleden van het CPO op voorhand, voordat het bestemmingsplan er is, al een aantal kavels onderling heeft verdeeld! Of een en ander middels een notariële acte is vastgelegd is hierbij de vraag. Het College neemt een extra verlies van minimaal €600.000,= ten gunste van een select aantal inwoners van Losser. Hoe strijdig klinkt dit met de woorden van het College opgesteld in de Structuurvisie , waarbij collectieve waarden boven individuele waarden gaan.

Het tekort kan overigens nog groter worden, aangezien de gemeente niet nog over alle benodigde gronden beschikt. Onzeker is of alle grondeigenaren bereid zijn mee te werken aan de verkoop van de grond aan de gemeente. De ontwikkeling van het plangebied zou het stukje ‘verloederend bedrijventerrein’ zoals de wethouder het nu benoemd wel eens kunnen veranderen in een stukje ‘verloederend bouwterrein’ Dit is niet iets waar de Lossere gemeenschap mee gediend is. Bouw op de alternatieve locaties (w.o. De Saller en in de kern van Losser) die beschikbaar zijn en tast niet het waardevolle landschap, zo dicht bij de Dinkel aan.     

Namens de buurtbewoners:

Peter Hooge Venterink

Vensters: 
afbeelding van Peter Hooge Venterink

Door: Peter Hooge Venterink