Nieuws & Agenda

Gemeente Losser presenteert een solide begroting

Programmabegroting 2019-2022

 Financiële positie van de gemeente Losser onverminderd sterk 

Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2019-2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “we kunnen een mooie, solide begroting presenteren. Deze begroting laat zien dat de financiële positie van de gemeente Losser onverminderd sterk is. Ons weerstandsvermogen is solide en ontwikkelt zich positief, ons financieel perspectief is structureel positief en de lokale belastingen ontwikkelen zich gematigd.

Wij hebben nu de financiële armslag om niet alleen diverse knelpunten op te lossen, maar ook om nieuw beleid te initiëren.
Het college is verheugd dat álle prioriteiten, die in juni bij de Voorjaarsnota zijn benoemd, kunnen worden gehonoreerd. Tevens is financiële ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke versterking van onze ambtelijke organisatie op verschillende beleidsterreinen. Zo maken we een goede start met de realisatie van ons coalitieakkoord.”

Harry Nijhuis: “Natuurlijk zijn er nog de nodige risico’s en onzekerheden. De kostenontwikkeling in het sociaal domein blijft, ondanks de maatregelen die wij nemen, ongewis en slechts beperkt door ons beïnvloedbaar. Wij zien bijvoorbeeld de trend dat, door de toenemende vergrijzing, een groter beroep op de Wmo zal worden gedaan. Ook kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat de Nederlandse economie de opgaande lijn vasthoudt en hoe de rijksuitgaven (waar Losser ook van afhankelijk is) zich ontwikkelen. Het is dus zaak om dit soort ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.”

De lokale lasten ontwikkelen zich gematigd

De OZB wordt, zoals gebruikelijk, aangepast voor de inflatiecorrectie. Deze bedraagt 1.8%. De rioolheffing stijgt volgens de afspraken die daarvoor eerder zijn gemaakt in de gemeenteraad. Landelijke ontwikkelingen zetten de afvalstoffenheffing onder druk. Maar dit prijsopdrijvende effect wordt grotendeels gecompenseerd door de invoering van Diftar. Wat de Hondenbelasting betreft: komend jaar komt het college met een voorstel voor verlaging van deze belasting. De begroting biedt daarvoor financiële ruimte vanaf het jaar 2021.

Sociaal domein

Wethouder Anja Prins: “vanwege kortingen op de rijksbudgetten binnen het Sociaal domein blijft de betaalbaarheid van de zorg een heel belangrijk aandachtspunt. In de Voorjaarsnota hebben we al gemeld dat het sociaal domein een zware stempel drukt op de financiële ruimte in 2018 en volgende jaren. Daardoor kunnen andere ontwikkelingen in het gedrang komen. Om meer regie te krijgen op de zorgkosten, zijn we in 2017 gestart met 17 pilots. Enkele pilots hebben zich inmiddels al bewezen. Succesvolle voorbeelden zijn de inzet van thuisbegeleiders, het aanstellen van consulenten op scholen en de scootmobielpool.

Zes pilots zijn inmiddels structureel ingevoerd, 10 pilots lopen nog door. Daarnaast hebben we nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd, die leiden tot nieuwe onderzoeksvragen (pilots) in onze zoektocht naar meer regie op de zorgkosten. Bovendien voeren we in regionaal en landelijk verband een stevige lobby om voldoende middelen beschikbaar te krijgen voor de gemeentelijke zorgtaken. De uitkomsten van deze lobby’s zijn nog niet bekend. Maar inmiddels hebben we via de meicirculaire al wel aanvullende rijksbijdragen ontvangen die enige verlichting geven binnen het sociaal domein.”

Armoedebeleid en cultuurbeleid

Harry Nijhuis: “een goede ontwikkeling is, dat we voor het armoedebeleid nu structureel 100.000 euro per jaar vrijmaken. En de inzet van de armoedecoördinator is voor 2019 en 2020 gegarandeerd. Voor het cultuurbeleid maken we jaarlijks 17.000 euro extra vrij: door de formatie met één dag per week uit te breiden en in samenwerking met Oldenzaal het cultuur- en erfgoedbeleid vorm te geven, ontstaan synergievoordelen. Daarmee komt in Losser het cultuurbeleid weer van de grond.”

Openbare orde en veiligheid

Burgemeester Cia Kroon: “door handhaving, een goed inzicht en een regionale en grensoverschrijdende aanpak zetten we volop in om Losser een veilige en leefbare gemeente te laten blijven. Bewustwording, weerbaarheid, een gezamenlijke aanpak en langdurige inzet zijn hierbij de sleutelwoorden. Een onderdeel van het beleid van Openbare orde & Veiligheid is de bestrijding van ondermijning. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers en de samenleving als geheel. In het hele land is ondermijning een steeds groter probleem.”

Duurzame leefomgeving

Wethouder Marcel Wildschut: “In ons coalitieprogramma hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 benoemen we vijf hoofdthema’s:

1.    De Losserse aanpak, we doen het samen!

2.    Een groen, gezond en leefbaar Losser, voor jong en oud.

3.    Een klimaatbestendig Losser, houdt rekening met klimaatverandering.

4.    Een energieneutraal Losser, energie in eigen hand.

5.    Een circulaire economie in Losser, afval is grondstof.

Onderdeel van de visie is een dynamische uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda zijn op dit moment ca. 40 duurzame projecten opgenomen, die in de komende jaren verder worden uitgewerkt. We hebben daarvoor een duurzaamheidsfonds met daarin 500.000 euro opgezet van waaruit we de diverse projecten kunnen bekostigen. In december willen we de dynamische uitvoeringsagenda laten vaststellen door de gemeenteraad. Vervolgens wordt deze jaarlijks geactualiseerd.”

Energietransitie

“Met betrekking tot de energietransitie hebben we concrete doelstellingen geformuleerd”, aldus wethouder Marcel Wildschut. “We willen in 2040 energieneutraal zijn. Belangrijke inspanningen die we hiervoor doen, richten zich op energiebesparing en duurzame opwekking in de gebouwde omgeving. Kansrijke lokale initiatieven zoals in Beuningen, waar een energiecoöperatie in oprichting is, ondersteunen we. Met de vier NOT-gemeenten hebben we als doel om in 2023 20% van het energie- en gasverbruik te gaan opwekken door middel van biogasprojecten, hergebruik van restwarmte en zonnevelden. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor windenergie in verschillende vormen. Hiervan maken we een ‘kansenkaart.”

Wonen

“Begin 2019 maken we in regionaal verband nieuwe woonafspraken. Die hebben mogelijk gevolgen voor onze woningbouwprogrammering”, aldus wethouder Anja Prins. “Daarnaast leggen we de relatie tussen de beleidsmatige vraagstukken rondom wonen en zorg en de kwalitatieve behoefte aan woningen. Ook maken we een start met de doorvertaling van het ‘gasloos’ bouwen naar de bestaande en de toekomstige woningvoorraad en stelt de gemeente Losser het komende jaar, volgens landelijke richtlijnen, een warmteplan op.”

Grondbeleid

Wethouder Anja Prins: “in 2019 hopen we bouwkavels uit te geven op de Saller 2C. Daarnaast starten we met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied ‘Wonen aan het Dinkeldal’ op het voormalig Top-Craft terrein aan de Ravenhorsterweg in Losser. Voor wat betreft de Geurmeij in Overdinkel maken we de keuzes over de verdere programmering nadat fase 2 is uitgegeven.”

Overige toekomstige ontwikkelingen

Harry Nijhuis: “het college is blij dat het financieel perspectief zich positief ontwikkelt. Gelet hierop gaan we bij de Voorjaarsnota 2020-2023 na of en hoe we bepaalde investeringen naar voren kunnen halen. We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor de verbetering van de openbare ruimte in de diverse dorpscentra.”

De Programmabegroting 2019-2022 wordt op dinsdag 13 november aanstaande besproken in de gemeenteraad. 

 

Programmabegroting 2019-2022

 Financiële positie van de gemeente Losser onverminderd sterk 

Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2019-2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “we kunnen een mooie, solide begroting presenteren. Deze begroting laat zien dat de financiële positie van de gemeente Losser onverminderd sterk is. Ons weerstandsvermogen is solide en ontwikkelt zich positief, ons financieel perspectief is structureel positief en de lokale belastingen ontwikkelen zich gematigd.

Wij hebben nu de financiële armslag om niet alleen diverse knelpunten op te lossen, maar ook om nieuw beleid te initiëren.
Het college is verheugd dat álle prioriteiten, die in juni bij de Voorjaarsnota zijn benoemd, kunnen worden gehonoreerd. Tevens is financiële ruimte beschikbaar voor de noodzakelijke versterking van onze ambtelijke organisatie op verschillende beleidsterreinen. Zo maken we een goede start met de realisatie van ons coalitieakkoord.”

Harry Nijhuis: “Natuurlijk zijn er nog de nodige risico’s en onzekerheden. De kostenontwikkeling in het sociaal domein blijft, ondanks de maatregelen die wij nemen, ongewis en slechts beperkt door ons beïnvloedbaar. Wij zien bijvoorbeeld de trend dat, door de toenemende vergrijzing, een groter beroep op de Wmo zal worden gedaan. Ook kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat de Nederlandse economie de opgaande lijn vasthoudt en hoe de rijksuitgaven (waar Losser ook van afhankelijk is) zich ontwikkelen. Het is dus zaak om dit soort ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.”

De lokale lasten ontwikkelen zich gematigd

De OZB wordt, zoals gebruikelijk, aangepast voor de inflatiecorrectie. Deze bedraagt 1.8%. De rioolheffing stijgt volgens de afspraken die daarvoor eerder zijn gemaakt in de gemeenteraad. Landelijke ontwikkelingen zetten de afvalstoffenheffing onder druk. Maar dit prijsopdrijvende effect wordt grotendeels gecompenseerd door de invoering van Diftar. Wat de Hondenbelasting betreft: komend jaar komt het college met een voorstel voor verlaging van deze belasting. De begroting biedt daarvoor financiële ruimte vanaf het jaar 2021.

Sociaal domein

Wethouder Anja Prins: “vanwege kortingen op de rijksbudgetten binnen het Sociaal domein blijft de betaalbaarheid van de zorg een heel belangrijk aandachtspunt. In de Voorjaarsnota hebben we al gemeld dat het sociaal domein een zware stempel drukt op de financiële ruimte in 2018 en volgende jaren. Daardoor kunnen andere ontwikkelingen in het gedrang komen. Om meer regie te krijgen op de zorgkosten, zijn we in 2017 gestart met 17 pilots. Enkele pilots hebben zich inmiddels al bewezen. Succesvolle voorbeelden zijn de inzet van thuisbegeleiders, het aanstellen van consulenten op scholen en de scootmobielpool.

Zes pilots zijn inmiddels structureel ingevoerd, 10 pilots lopen nog door. Daarnaast hebben we nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd, die leiden tot nieuwe onderzoeksvragen (pilots) in onze zoektocht naar meer regie op de zorgkosten. Bovendien voeren we in regionaal en landelijk verband een stevige lobby om voldoende middelen beschikbaar te krijgen voor de gemeentelijke zorgtaken. De uitkomsten van deze lobby’s zijn nog niet bekend. Maar inmiddels hebben we via de meicirculaire al wel aanvullende rijksbijdragen ontvangen die enige verlichting geven binnen het sociaal domein.”

Armoedebeleid en cultuurbeleid

Harry Nijhuis: “een goede ontwikkeling is, dat we voor het armoedebeleid nu structureel 100.000 euro per jaar vrijmaken. En de inzet van de armoedecoördinator is voor 2019 en 2020 gegarandeerd. Voor het cultuurbeleid maken we jaarlijks 17.000 euro extra vrij: door de formatie met één dag per week uit te breiden en in samenwerking met Oldenzaal het cultuur- en erfgoedbeleid vorm te geven, ontstaan synergievoordelen. Daarmee komt in Losser het cultuurbeleid weer van de grond.”

Openbare orde en veiligheid

Burgemeester Cia Kroon: “door handhaving, een goed inzicht en een regionale en grensoverschrijdende aanpak zetten we volop in om Losser een veilige en leefbare gemeente te laten blijven. Bewustwording, weerbaarheid, een gezamenlijke aanpak en langdurige inzet zijn hierbij de sleutelwoorden. Een onderdeel van het beleid van Openbare orde & Veiligheid is de bestrijding van ondermijning. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers en de samenleving als geheel. In het hele land is ondermijning een steeds groter probleem.”

Duurzame leefomgeving

Wethouder Marcel Wildschut: “In ons coalitieprogramma hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 benoemen we vijf hoofdthema’s:

1.    De Losserse aanpak, we doen het samen!

2.    Een groen, gezond en leefbaar Losser, voor jong en oud.

3.    Een klimaatbestendig Losser, houdt rekening met klimaatverandering.

4.    Een energieneutraal Losser, energie in eigen hand.

5.    Een circulaire economie in Losser, afval is grondstof.

Onderdeel van de visie is een dynamische uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda zijn op dit moment ca. 40 duurzame projecten opgenomen, die in de komende jaren verder worden uitgewerkt. We hebben daarvoor een duurzaamheidsfonds met daarin 500.000 euro opgezet van waaruit we de diverse projecten kunnen bekostigen. In december willen we de dynamische uitvoeringsagenda laten vaststellen door de gemeenteraad. Vervolgens wordt deze jaarlijks geactualiseerd.”

Energietransitie

“Met betrekking tot de energietransitie hebben we concrete doelstellingen geformuleerd”, aldus wethouder Marcel Wildschut. “We willen in 2040 energieneutraal zijn. Belangrijke inspanningen die we hiervoor doen, richten zich op energiebesparing en duurzame opwekking in de gebouwde omgeving. Kansrijke lokale initiatieven zoals in Beuningen, waar een energiecoöperatie in oprichting is, ondersteunen we. Met de vier NOT-gemeenten hebben we als doel om in 2023 20% van het energie- en gasverbruik te gaan opwekken door middel van biogasprojecten, hergebruik van restwarmte en zonnevelden. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor windenergie in verschillende vormen. Hiervan maken we een ‘kansenkaart.”

Wonen

“Begin 2019 maken we in regionaal verband nieuwe woonafspraken. Die hebben mogelijk gevolgen voor onze woningbouwprogrammering”, aldus wethouder Anja Prins. “Daarnaast leggen we de relatie tussen de beleidsmatige vraagstukken rondom wonen en zorg en de kwalitatieve behoefte aan woningen. Ook maken we een start met de doorvertaling van het ‘gasloos’ bouwen naar de bestaande en de toekomstige woningvoorraad en stelt de gemeente Losser het komende jaar, volgens landelijke richtlijnen, een warmteplan op.”

Grondbeleid

Wethouder Anja Prins: “in 2019 hopen we bouwkavels uit te geven op de Saller 2C. Daarnaast starten we met de ontwikkeling van het nieuwe woongebied ‘Wonen aan het Dinkeldal’ op het voormalig Top-Craft terrein aan de Ravenhorsterweg in Losser. Voor wat betreft de Geurmeij in Overdinkel maken we de keuzes over de verdere programmering nadat fase 2 is uitgegeven.”

Overige toekomstige ontwikkelingen

Harry Nijhuis: “het college is blij dat het financieel perspectief zich positief ontwikkelt. Gelet hierop gaan we bij de Voorjaarsnota 2020-2023 na of en hoe we bepaalde investeringen naar voren kunnen halen. We bekijken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor de verbetering van de openbare ruimte in de diverse dorpscentra.”

De Programmabegroting 2019-2022 wordt op dinsdag 13 november aanstaande besproken in de gemeenteraad. 

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid