Humor

Meut'n

Meut’n

Böggels op de gemeentegrens om Cia te meut’n
Jan zee: “’t Is koald ik wol dat ze opscheut’n.”
Doar kwam ze an en deel’n de borrels royaal uut
Die werd’n achteraower sloan, en wa accuut
Toen gung ’t noar ’t gemeentehuus op an
Woar ze woarachtig an de ketting kwam

Sietse Smit