Nieuws & Agenda

Lies ter Haar (Burgerforum) niet tevreden met antwoord minister

Lies ter Haar (Burgerforum) is niet tevreden met de schriftelijke antwoorden die de minister heeft gegeven op kamervragen van L.T. Bouwmeester (P.V.D.A.) - mede namens Burgerforum Losser - aangaande "Hoge parkeerkosten voor zieke mensen en hun naasten". Zoals bekend is Lies ter Haar sinds de opening van het nieuwe MST in Enschede bezig om de parkeerkosten in de Van Heek garage naar een redelijk en acceptabel niveau (terug) te brengen.

Nieuwe brief.

Daarom heeft ze opnieuw een brief gestuurd naar minister E.I. Schippers (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Wij hebben de brief hieronder onverkort weergegeven:


Geachte Mevrouw Schippers,

Dank u voor het toesturen van de kamerbrief parkeertarieven. Op zich toch teleurstellend, omdat er dus weinig druk komt vanuit de overheid richting gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars om dit probleem op te lossen.

Meer specifiek willen wij wijzen op de situatie MST Enschede.

In de beantwoording geeft u aan dat recentelijk de gemeente Enschede als pilot tijdelijk de parkeertarieven heeft verlaagd om aan de kritiek tegemoet te komen. Dit tegemoet komen betreft echter alleen het tarief van het eerste uur parkeren en het dagtarief (van 20,80 naar 13.50 euro). Alles wat daar tussen zit wordt met ingang van januari per uur zelfs nog met 10 eurocent verhoogd, tot 2.70 per uur. Er is een kortingsregeling, die het MST ook wil verbeteren, maar die is maar voor een zeer beperkte groep.

Dat houdt in dat de meeste patiënten en bezoekers al snel een fors bedrag kwijt zijn aan parkeerkosten, vooral als men regelmatig naar het ziekenhuis moet.

Dit komt bovenop de stapeling van kosten (denk aan de hoge eigen bijdrage, ziektekostenverzekering en stapeling bijdragen WMO). Wij vinden dit bijzonder zorgelijk omdat mensen die zorg wel nodig hebben, door deze stapeling van kosten zorg gaan mijden.


Wij vragen daarom nogmaals nadrukkelijk om actie van uw kant. Het MST in Enschede is een streekziekenhuis. De gemeente Enschede krijgt extra middelen voor haar streekfunctie. Maar ook het MST moet haar verantwoordelijkheid nemen. Omliggende ziekenhuizen hebben aanzienlijk lagere parkeertarieven. Het moet toch niet zo lastig zijn om terug te keren naar het eerder gehanteerde systeem van het afwaarderen van de parkeerkaarten tot een maximum bedrag van rond de 3 euro in het belang van al diegenen die aangewezen zijn op dit ziekenhuis.

Met vriendelijke groeten,

Lies ter Haar
Burgerforum Losser,


De antwoorden van de minister op de kamervragen:

Uiteraard willen we U ook de gegeven antwoorden van de minister op de kamervragen van L.T. Bouwmeester niet onthouden. 

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over hoge parkeerkosten voor zieke mensen en hun naasten. (2016Z20878)

1  Kent u het bericht “Parkerende zieken laten kassa rinkelen”? 

1  Ja.

2  Wat vindt u van het feit dat mensen die een ziekenhuis bezoeken, veel geld kwijt kunnen zijn aan het parkeren bij een ziekenhuis? Waar ligt wat u betreft de grens voor parkeerkosten voor zieke mensen?

3  Is het de bedoeling dat patiënten veel geld betalen voor parkeren? Zo nee, welke oplossingen zijn er denkbaar om te voorkomen dat patiënten of naasten die een patiënt bezoeken worden gevrijwaard van hoge kosten?

4  Wat vindt u van tarieven van € 4,- per uur en € 36,- per dag? Kent u ook de voorbeelden van mensen die voor een langere periode vaak in het ziekenhuis moeten zijn en daardoor honderden euro's kwijt zijn?

2, 3 en 4  Er zijn mij signalen bekend over situaties waarbij mensen veel geld kwijt zijn aan parkeerkosten. Ik begrijp dat hoge parkeerkosten niet prettig zijn voor patiënten en bezoekers. In het geval dat een patiënt of bezoeker door omstandigheden gebonden is aan vervoer per auto en voor een langere periode gebruik moet maken van een parkeerplaats, kunnen de kosten bij sommige ziekenhuizen namelijk oplopen. Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om in deze gevallen een korting te geven. Ik ben van mening dat ziekenhuizen in overleg met de gemeente aan zet zijn om beleid op dit punt te maken. Wanneer een patiënt of bezoeker het niet eens is met dit beleid, kan hij of zij zich wenden tot de gemeente en het ziekenhuis. Ik vind dat het te ver gaat om landelijke maatregelen te nemen. Desondanks wil ik ziekenhuizen en gemeenten wel oproepen om kritische geluiden serieus te nemen en zo de toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Recentelijk heeft bijvoorbeeld de gemeente Enschede om de parkeertarieven bij Medisch Spectrum Twente tijdelijk (als pilot) te verlagen om ook aan deze kritiek tegemoet te komen.

5  Wilt u een overzicht geven van de parkeertarieven per ziekenhuis, wie per ziekenhuis verantwoordelijk is voor de parkeervoorziening en aan wie dat geld ten goede komt?

6  Klopt het dat er ook parkeergarages op ziekenhuisgrond staan die zijn verkocht aan particuliere eigenaren, waardoor de hoge tarieven hen ten goede komen? Wat vindt u daarvan en bent u bereid te voorkomen dat patiënten via parkeerkosten als melkkoe dienen? Pagina 3 van 3

7  Klopt het ook dat parkeerkosten soms dienen als spaargeld ter investering van nieuwbouw van een ziekenhuis? Vindt u het wenselijk dat parkeerkosten voor een patiënt dienen als investering in ziekenhuis gebouwen?

5, 6 en 7  Het ministerie van VWS beschikt niet over een overzicht per ziekenhuis van de hoogte van parkeertarieven, de verantwoordelijkheid van de parkeervoorziening, het eigenaarschap of waar de inkomsten van die parkeervoorziening voor worden gebruikt. Ik ben ook niet voornemens hier onderzoek naar te laten doen, aangezien dit geen aangelegenheid is waar de minister van VWS een rol of bevoegdheid in heeft.

8  Wie is verantwoordelijk om de parkeerkosten voor zieke mensen niet te hoog te laten oplopen? Hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen ziekenhuisbestuur, raad van toezicht, gemeente en zorgverzekeraar? Wie houdt het patiëntbelang in het oog en waar blijkt dat uit?

8  Het is de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen, al dan niet in samenspraak met gemeenten, om beleid te maken op parkeertarieven. Deze partijen moeten ook het patiëntbelang in het oog houden. Uiteraard zijn er ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, die met ziekenhuizen het gesprek kunnen aangaan over hoge parkeerkosten voor bezoekers van ziekenhuizen. Primair ligt de verantwoordelijkheid daar echter niet.

9  Wat vindt u van de onduidelijkheid over tarieven en aan wie dat geld ten goede komt? Wat vindt u van het feit dat bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Brabant, na rondvraag van Omroep Brabant, geen opheldering geven over parkeertarieven? 2) Vindt u dat publieke verantwoording hoort bij een organisatie met een publiek doel en gefinancierd door publiek geld?

9  Ik ben er voorstander van dat ziekenhuizen transparant zijn over hun inkomsten en uitgaven. Ziekenhuizen zouden bijvoorbeeld op hun website of in hun jaarverslag informatie kunnen verschaffen over parkeerbeleid en kosten.

10  Deelt u de mening dat zorgverzekeraars een rol kunnen oppakken in dezen, door bij het inkoopproces eisen te stellen aan de parkeertarieven voor patiënten? In hoeverre acht u dit een aspect waarmee de zorgverzekeraars inzage kunnen geven in hun mate van service en dienstbaarheid aan hun verzekerden?

10  Zie mijn antwoord op vraag 8.

 


Uiteraard zal HalloLosser zolang het noodzakelijk is aandacht aan deze zaak blijven besteden. 

Lies ter Haar (Burgerforum) is niet tevreden met de schriftelijke antwoorden die de minister heeft gegeven op kamervragen van L.T. Bouwmeester (P.V.D.A.) - mede namens Burgerforum Losser - aangaande "Hoge parkeerkosten voor zieke mensen en hun naasten". Zoals bekend is Lies ter Haar sinds de opening van het nieuwe MST in Enschede bezig om de parkeerkosten in de Van Heek garage naar een redelijk en acceptabel niveau (terug) te brengen.

Nieuwe brief.

Daarom heeft ze opnieuw een brief gestuurd naar minister E.I. Schippers (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Wij hebben de brief hieronder onverkort weergegeven:


Geachte Mevrouw Schippers,

Dank u voor het toesturen van de kamerbrief parkeertarieven. Op zich toch teleurstellend, omdat er dus weinig druk komt vanuit de overheid richting gemeenten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars om dit probleem op te lossen.

Meer specifiek willen wij wijzen op de situatie MST Enschede.

In de beantwoording geeft u aan dat recentelijk de gemeente Enschede als pilot tijdelijk de parkeertarieven heeft verlaagd om aan de kritiek tegemoet te komen. Dit tegemoet komen betreft echter alleen het tarief van het eerste uur parkeren en het dagtarief (van 20,80 naar 13.50 euro). Alles wat daar tussen zit wordt met ingang van januari per uur zelfs nog met 10 eurocent verhoogd, tot 2.70 per uur. Er is een kortingsregeling, die het MST ook wil verbeteren, maar die is maar voor een zeer beperkte groep.

Dat houdt in dat de meeste patiënten en bezoekers al snel een fors bedrag kwijt zijn aan parkeerkosten, vooral als men regelmatig naar het ziekenhuis moet.

Dit komt bovenop de stapeling van kosten (denk aan de hoge eigen bijdrage, ziektekostenverzekering en stapeling bijdragen WMO). Wij vinden dit bijzonder zorgelijk omdat mensen die zorg wel nodig hebben, door deze stapeling van kosten zorg gaan mijden.


Wij vragen daarom nogmaals nadrukkelijk om actie van uw kant. Het MST in Enschede is een streekziekenhuis. De gemeente Enschede krijgt extra middelen voor haar streekfunctie. Maar ook het MST moet haar verantwoordelijkheid nemen. Omliggende ziekenhuizen hebben aanzienlijk lagere parkeertarieven. Het moet toch niet zo lastig zijn om terug te keren naar het eerder gehanteerde systeem van het afwaarderen van de parkeerkaarten tot een maximum bedrag van rond de 3 euro in het belang van al diegenen die aangewezen zijn op dit ziekenhuis.

Met vriendelijke groeten,

Lies ter Haar
Burgerforum Losser,


De antwoorden van de minister op de kamervragen:

Uiteraard willen we U ook de gegeven antwoorden van de minister op de kamervragen van L.T. Bouwmeester niet onthouden. 

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over hoge parkeerkosten voor zieke mensen en hun naasten. (2016Z20878)

1  Kent u het bericht “Parkerende zieken laten kassa rinkelen”? 

1  Ja.

2  Wat vindt u van het feit dat mensen die een ziekenhuis bezoeken, veel geld kwijt kunnen zijn aan het parkeren bij een ziekenhuis? Waar ligt wat u betreft de grens voor parkeerkosten voor zieke mensen?

3  Is het de bedoeling dat patiënten veel geld betalen voor parkeren? Zo nee, welke oplossingen zijn er denkbaar om te voorkomen dat patiënten of naasten die een patiënt bezoeken worden gevrijwaard van hoge kosten?

4  Wat vindt u van tarieven van € 4,- per uur en € 36,- per dag? Kent u ook de voorbeelden van mensen die voor een langere periode vaak in het ziekenhuis moeten zijn en daardoor honderden euro's kwijt zijn?

2, 3 en 4  Er zijn mij signalen bekend over situaties waarbij mensen veel geld kwijt zijn aan parkeerkosten. Ik begrijp dat hoge parkeerkosten niet prettig zijn voor patiënten en bezoekers. In het geval dat een patiënt of bezoeker door omstandigheden gebonden is aan vervoer per auto en voor een langere periode gebruik moet maken van een parkeerplaats, kunnen de kosten bij sommige ziekenhuizen namelijk oplopen. Ziekenhuizen hebben de mogelijkheid om in deze gevallen een korting te geven. Ik ben van mening dat ziekenhuizen in overleg met de gemeente aan zet zijn om beleid op dit punt te maken. Wanneer een patiënt of bezoeker het niet eens is met dit beleid, kan hij of zij zich wenden tot de gemeente en het ziekenhuis. Ik vind dat het te ver gaat om landelijke maatregelen te nemen. Desondanks wil ik ziekenhuizen en gemeenten wel oproepen om kritische geluiden serieus te nemen en zo de toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Recentelijk heeft bijvoorbeeld de gemeente Enschede om de parkeertarieven bij Medisch Spectrum Twente tijdelijk (als pilot) te verlagen om ook aan deze kritiek tegemoet te komen.

5  Wilt u een overzicht geven van de parkeertarieven per ziekenhuis, wie per ziekenhuis verantwoordelijk is voor de parkeervoorziening en aan wie dat geld ten goede komt?

6  Klopt het dat er ook parkeergarages op ziekenhuisgrond staan die zijn verkocht aan particuliere eigenaren, waardoor de hoge tarieven hen ten goede komen? Wat vindt u daarvan en bent u bereid te voorkomen dat patiënten via parkeerkosten als melkkoe dienen? Pagina 3 van 3

7  Klopt het ook dat parkeerkosten soms dienen als spaargeld ter investering van nieuwbouw van een ziekenhuis? Vindt u het wenselijk dat parkeerkosten voor een patiënt dienen als investering in ziekenhuis gebouwen?

5, 6 en 7  Het ministerie van VWS beschikt niet over een overzicht per ziekenhuis van de hoogte van parkeertarieven, de verantwoordelijkheid van de parkeervoorziening, het eigenaarschap of waar de inkomsten van die parkeervoorziening voor worden gebruikt. Ik ben ook niet voornemens hier onderzoek naar te laten doen, aangezien dit geen aangelegenheid is waar de minister van VWS een rol of bevoegdheid in heeft.

8  Wie is verantwoordelijk om de parkeerkosten voor zieke mensen niet te hoog te laten oplopen? Hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen ziekenhuisbestuur, raad van toezicht, gemeente en zorgverzekeraar? Wie houdt het patiëntbelang in het oog en waar blijkt dat uit?

8  Het is de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen, al dan niet in samenspraak met gemeenten, om beleid te maken op parkeertarieven. Deze partijen moeten ook het patiëntbelang in het oog houden. Uiteraard zijn er ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, die met ziekenhuizen het gesprek kunnen aangaan over hoge parkeerkosten voor bezoekers van ziekenhuizen. Primair ligt de verantwoordelijkheid daar echter niet.

9  Wat vindt u van de onduidelijkheid over tarieven en aan wie dat geld ten goede komt? Wat vindt u van het feit dat bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Brabant, na rondvraag van Omroep Brabant, geen opheldering geven over parkeertarieven? 2) Vindt u dat publieke verantwoording hoort bij een organisatie met een publiek doel en gefinancierd door publiek geld?

9  Ik ben er voorstander van dat ziekenhuizen transparant zijn over hun inkomsten en uitgaven. Ziekenhuizen zouden bijvoorbeeld op hun website of in hun jaarverslag informatie kunnen verschaffen over parkeerbeleid en kosten.

10  Deelt u de mening dat zorgverzekeraars een rol kunnen oppakken in dezen, door bij het inkoopproces eisen te stellen aan de parkeertarieven voor patiënten? In hoeverre acht u dit een aspect waarmee de zorgverzekeraars inzage kunnen geven in hun mate van service en dienstbaarheid aan hun verzekerden?

10  Zie mijn antwoord op vraag 8.

 


Uiteraard zal HalloLosser zolang het noodzakelijk is aandacht aan deze zaak blijven besteden. 

afbeelding van Harry Elsjan

Door: Harry Elsjan

Redactie-lid.