Nieuws & Agenda

Werk aan het Dinkeldal

De activiteiten in het Dinkeldal worden uitgevoerd onder aansturing van de projectgroep Dinkeldal, bestaande uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen. In dit artikel een overzicht van de projectonderdelen.

Oeverwerkzaamheden langs de Dinkel

Staatsbosbeheer is begin oktober gestart met werkzaamheden langs de Dinkel. De werkzaamheden zorgen voor herstel en behoud van biodiversiteit van de riviernatuur met haar unieke natuursoorten. De werkzaamheden op het terrein van Staatsbosbeheer worden uitgevoerd door aannemer Gerwers uit Tilligte en richten zich op het versterken van de bijzondere natuur en het landschap langs de Dinkel. Dit wordt gedaan door kleinschalig maaien, plaggen en het herstellen van de natuurlijke oeverwal in de gebieden Bloemen, Horstkamp en de Welp, ook wel Kralen genoemd. Op sommige plaatsen worden exoten, zoals de Japanse duizendknoop, die het landschap overwoekeren en de inheemse plantensoorten domineren, bestreden.

Onderhoudswerkzaamheden Kramerswatergang

Het waterschap is gestart met groot onderhoud van de Kramerswatergang. Er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd om het opgehoopte zand te verwijderen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water sneller door bij hevige regenbuien. In 2021 worden de stuwen vervangen. Met deze stuwen kan het water vastgehouden worden in droge perioden en afvoeren in natte perioden.

Dinkeldal Zuid - Status

Ter hoogte van Glane wordt het Dinkeldal opnieuw ingericht (Dinkeldal Zuid). Er komt meer ruimte voor natuur, rivierprocessen en recreatieve voorzieningen. Het planproces is in 2016 gestart. Inmiddels is het inrichtingsplan uitgewerkt in een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een soort bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. De zienswijzen die hierop zijn binnengekomen, zijn door de provincie, samen met de gemeente en het waterschap beoordeeld en beantwoord. Naar aanleiding van enkele zienswijzen is op details het plan iets bijgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld het fietspad iets aangepast, komt er extra groen en kan er worden gewandeld over het onderhoudspad van het waterschap. Op 23 september is het PIP samen met de beantwoording op de zienswijzen, in de Provinciale Staten van Overijssel (PS) behandeld en vastgesteld. Voor zover bekend zijn hiertegen een aantal belanghebbenden in beroep gegaan bij de Raad van State.

Dinkeldal Zuid - Ontwerp en uitvoering

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere detaillering van het ontwerp. Het waterschap heeft, met ondersteuning van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, het inrichtingsplan uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens vertaald in een uitvoeringstekening. Met de technische tekeningen en beschrijving kan een aannemer worden geworven voor de uitvoering. Met verschillende bewoners zijn wij nog in gesprek over de plannen. Zo wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en bewoners een mooi ontwerp gemaakt voor een gebied in Glane. Hier is ruimte voor bijvoorbeeld natuureducatie, een speelplek of andere mogelijkheden om te genieten van het water. Daarom nodigt de projectgroep belangstellenden van harte uit om hierover mee te denken. De werkzaamheden staan medio maart op de planning. De exacte planning volgt als duidelijk is welke aannemer het werk verricht. De betrokken inwoners worden nog nader geïnformeerd. 

Nieuwsbrief

De informatie in dit artikel komen uit de nieuwsbrief van de projectgroep. Mocht u interesse hiervoor hebben dan kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief via https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/dinkeldal/aanmelden/

De activiteiten in het Dinkeldal worden uitgevoerd onder aansturing van de projectgroep Dinkeldal, bestaande uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen. In dit artikel een overzicht van de projectonderdelen.

Oeverwerkzaamheden langs de Dinkel

Staatsbosbeheer is begin oktober gestart met werkzaamheden langs de Dinkel. De werkzaamheden zorgen voor herstel en behoud van biodiversiteit van de riviernatuur met haar unieke natuursoorten. De werkzaamheden op het terrein van Staatsbosbeheer worden uitgevoerd door aannemer Gerwers uit Tilligte en richten zich op het versterken van de bijzondere natuur en het landschap langs de Dinkel. Dit wordt gedaan door kleinschalig maaien, plaggen en het herstellen van de natuurlijke oeverwal in de gebieden Bloemen, Horstkamp en de Welp, ook wel Kralen genoemd. Op sommige plaatsen worden exoten, zoals de Japanse duizendknoop, die het landschap overwoekeren en de inheemse plantensoorten domineren, bestreden.

Onderhoudswerkzaamheden Kramerswatergang

Het waterschap is gestart met groot onderhoud van de Kramerswatergang. Er zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd om het opgehoopte zand te verwijderen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water sneller door bij hevige regenbuien. In 2021 worden de stuwen vervangen. Met deze stuwen kan het water vastgehouden worden in droge perioden en afvoeren in natte perioden.

Dinkeldal Zuid - Status

Ter hoogte van Glane wordt het Dinkeldal opnieuw ingericht (Dinkeldal Zuid). Er komt meer ruimte voor natuur, rivierprocessen en recreatieve voorzieningen. Het planproces is in 2016 gestart. Inmiddels is het inrichtingsplan uitgewerkt in een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een soort bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. De zienswijzen die hierop zijn binnengekomen, zijn door de provincie, samen met de gemeente en het waterschap beoordeeld en beantwoord. Naar aanleiding van enkele zienswijzen is op details het plan iets bijgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld het fietspad iets aangepast, komt er extra groen en kan er worden gewandeld over het onderhoudspad van het waterschap. Op 23 september is het PIP samen met de beantwoording op de zienswijzen, in de Provinciale Staten van Overijssel (PS) behandeld en vastgesteld. Voor zover bekend zijn hiertegen een aantal belanghebbenden in beroep gegaan bij de Raad van State.

Dinkeldal Zuid - Ontwerp en uitvoering

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de verdere detaillering van het ontwerp. Het waterschap heeft, met ondersteuning van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, het inrichtingsplan uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens vertaald in een uitvoeringstekening. Met de technische tekeningen en beschrijving kan een aannemer worden geworven voor de uitvoering. Met verschillende bewoners zijn wij nog in gesprek over de plannen. Zo wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en bewoners een mooi ontwerp gemaakt voor een gebied in Glane. Hier is ruimte voor bijvoorbeeld natuureducatie, een speelplek of andere mogelijkheden om te genieten van het water. Daarom nodigt de projectgroep belangstellenden van harte uit om hierover mee te denken. De werkzaamheden staan medio maart op de planning. De exacte planning volgt als duidelijk is welke aannemer het werk verricht. De betrokken inwoners worden nog nader geïnformeerd. 

Nieuwsbrief

De informatie in dit artikel komen uit de nieuwsbrief van de projectgroep. Mocht u interesse hiervoor hebben dan kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief via https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/dinkeldal/aanmelden/

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.