Nieuws

College en bestuur CML ondertekenen nieuwe bedrijfsinvesteringszone Losser

Woensdagmorgen 17 augustus vond in het gemeentehuis de ondertekening plaats van de Uitvoeringsovereenkomst van de bedrijven investeringszone (BIZ) tussen het college van B&W en het bestuur van Centrum Management Losser (CML). Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van veel ondernemers in het centrum van Losser.

Wat is een BIZ

Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied om te slaan over alle belanghebbenden en zo de basis voor de samenwerking te verbeteren. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die mee betalen met de BIZ instemmen. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en keert het geïnde bedrag als subsidie uit. De bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. Ook werkt het als bindmiddel tussen individuele ondernemers en gaat het “freeriders-gedrag” tegen.

Aanleiding

Vijf jaar geleden is in Losser een bedrijven investeringszone (BIZ) opgericht. De experimentenwet BIZ maakte de oprichting mogelijk. De experimentenwet heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de Wet op bedrijven investeringszone. Daarmee kan de bedrijven investeringszone (na een positieve stemming) verlengd worden voor een periode van wederom vijf jaar. Een belangrijk onderdeel van deze wet is dat na verloop van vijf jaar een nieuwe stemming moet worden uitgevoerd.

Steun

Het college van burgemeester en wethouders steunt het verzoek van stichting CML om opnieuw een bedrijven investeringszone (BIZ) in Losser instellen. CML heeft als doel, namens de ondernemers, het centrum van Losser op de kaart te zetten en meer bezoekers naar het centrum van Losser te trekken. De BIZ is een regeling van, vóór en dóór ondernemers. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol.

Een eerste voorwaarde om de BIZ in te kunnen stellen is het tekenen van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het college van B&W en het bestuur van CML. Een tweede voorwaarde is het houden van een draagvlakmeting. Het college heeft ingestemd met het reglement voor de draagvlakmeting. In september neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening BIZ Losser. Als deze verordening wordt vastgesteld, vindt de draagvlakmeting plaats. Alle gebruikers (of bij leegstand eigenaren) van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, mogen stemmen. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking, en kan de BIZ de komende vijf jaar worden gecontinueerd.

Er is voldoende draagvlak als:

- Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht.

- Van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is.

- De voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Wat is al gerealiseerd 

Het verbeteren van het economisch functioneren van het centrum van Losser. Het vasthouden van de plaatselijke consument. Meer regiobezoekers en toeristen, en daardoor een toename van de bestedingen en omzet. Het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van het centrum. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemende bedrijven naar derden. Het zijn van aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Losser.

Het zoveel mogelijk met één standpunt naar buiten treden. Het samenwerken aan een goed ondernemersklimaat. Het bundelen van middelen en krachten. Het bevorderen van de onderlinge samenwerking (werkgroepen). Het onderling uitwisselen van informatie middels website/mail/nieuwsbrieven. Het zorgen voor een goede interne en externe communicatie. Een denktank zijn voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Losser. Goede PR voor het gehele BIZ gebied.

Nauwe samenwerkingsverbanden met o.a. de gemeente, VVV, Stichting Parkmanagement, Rabobank Twente Oost. Een jaarlijkse evenementenkalender. PR en ondersteuning van de Boerenmarkt. De bonnenactie kreeg weer leven. De hanging baskets zijn geregeld voor het centrum en worden elk jaar opnieuw ingepland en verzorgd.

Het organiseren van een Vlindermarkt, een Crazy Weekend, het Bruegheliaans Festijn, de Sinterklaasintocht, de kerstmarkt tijdens de kerstperiode en ondersteuning van de carnaval in Losser. Het organiseren van nieuwe evenementen als de Twenterit van de Koets’n Keerls. Feestverlichting en uitbreiding en vernieuwing hiervan waar nodig. Ten opzichte van andere dorpen en steden heeft Losser nog steeds weinig leegstand. Losser als leefbaar dorp houden


Michael Sijbom

“Dit is weer een stap in de ontwikkeling van BIZ. Het is conform de filosofie van het college om van Losser een nog beter leefbaar dorp te maken met een levendig centrum. Het komt ten goede van de inwoners en de zakenlieden. Onze bemoeienis maakt dat we meer mensen naar Losser trekken. Met eenvoudige middelen zoals gratis parkeren, maar ook met meer ingrijpende situaties zoals de aanwas van nieuwe detailhandelaren, proberen we een gunstig leefklimaat te creëren. Met de samenwerking komen we al een heel eind.”

Henri Brookhuis voorzitter CML

“Ik ben ongeveer drie jaar betrokken bij het CLM. Van individueel zaken doen en regelen zijn we in Losser inmiddels sterk onderweg naar een collectief. En zo hoort het ook. Samen bereik je zo veel meer en het werkt ook kostenbesparend. We hebben eens per zes weken overleg met de gemeente. We hebben alle ondersteuning en medewerking van de gemeente. Maar niet enkel de gemeente. Ook grotere partners zoals de Rabobank en Johma spelen een belangrijke rol in dit geheel.

Wij profiteren van hun deskundigheid en het ondersteunen van projecten. Deze samenwerking en het goede overleg dat we onderling hebben, gesteund door de werkgroepen waar heel veel zakenlieden in participeren, maakt dat er weer zelfvertrouwen komt. Hiermee creëren we het -Wij gevoel- dat in Losser lang zoek is geweest. Ik heb er alle vertrouwen in dat het draagvlakonderzoek dat in september gaat plaats vinden een gunstige uitslag heeft.”

Mariola Dieperink (PubliProm)

Mariola Dieperink bewaakt als een spin in het web dit project. Zij zorgt dat de lijnen uitgezet worden en dat alle afspraken nagekomen worden. Ze bereid stukken voor die nodig zijn om de overeenkomsten te tekenen. Ze heeft, voorafgaand aan de enquête over het draagvlak, met 65% van de ondernemers gesproken over de ontwikkelingen van BIZ. Ze zit zelf in één van de zeven werkgroepen en houdt overal waar mogelijk de vinger aan de pols. Uiteindelijk tekenden burgemeester Michael Sijbom, Henri Brookhuis (voorzitter CML) en Herman Kuiper (penningmeester CML) de uitvoeringsovereenkomst.

 

afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.