Nieuws

Participatieraad Sociaal Domein Losser

In de gemeente Losser is sinds 2015 een Participatieraad: Participatieraad Sociaal Domein Losser.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze adviezen hebben betrekking op zaken die te maken hebben met de volgende wetten: Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Verder adviseert de participatieraad over beleid m.b.t. cultuur en sport.
Naast het geven van advies, is het de taak van de participatieraad, om ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein te signaleren en te volgen. Hierbij staat de maatschappelijke positie van de inwoners centraal.

Op basis van zelfredzaamheid moet elke inwoner, ongeacht de eventuele beperkingen, leeftijd, afkomst, godsdienst of inkomen maximaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dit mogelijk te maken zijn soms (tijdelijke) voorzieningen nodig. Of de beschikbare voorzieningen in de Gemeente Losser hiervoor voldoende (bekend) zijn is eveneens een aandachtspunt van de participatieraad.
De Participatieraad wil om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen graag geïnformeerd worden over zaken die voor inwoners van belang zijn. Op Individuele klachten, bezwaarschriften en andere aangelegenheden die individueel van aard zijn, of op individuele personen betrekking hebben, kan niet worden ingegaan. Wel wordt bekeken of deze signalen meegenomen kunnen worden in de adviezen aan het college van B&W, en het in beleidsplannen en beleidsregels kan worden vertaald.

U kunt de Participatieraad bereiken per mail, via haar website of per post:

Participatieraad Sociaal Domein Losser
Postbus 90
7580 AB Losser


Onlangs heeft de participatieraad een adviesaanvraag van het college van B&W ontvangen inzake schuldhulpverlening. Dit advies zal begin maart worden uitgebracht. Meningen en visies hierover ontvangen we graag.

De Participatieraad Sociaal Domein Losser bestaat uit vrijwilligers en heeft momenteel 8 leden

 • Voorzitter: Harry Stopel
 • Secretaris: Irina van de Steeg
 • Penningmeester Rob Swennenhuis
 • Lid Irma Davina: portefeuillehouder beleidsveld WMO
 • Lid Aletta Veld: portefeuillehouder beleidsveld Cultuur
 • Lid Anne Poorthuis: portefeuillehouder beleidsveld Jeugd
 • Lid: Mieke Lavrijssen, portefeuillehouder beleidsveld Sport
 • Lid Emiel Ruijter

Vacatures

Door vertrek van de huidige functionarissen staan de volgende vacatures open:

 •  Portefeuillehouder Werk en inkomen
 •  Lid portefeuille jeugd


Taken:

 •  Bijwonen van maandelijkse vergadering (tweede woensdag van de maand),
 •  Incidenteel overleg met beleidsmedewerkers gemeente over voorgenomen beleids-
 •  Adviezen voorbereiden en (ook) opstellen
 •  Incidenteel bezoeken van themabijeenkomsten


Bent u betrokken vanuit uw achtergrond als inwoner, cliënt, mantelzorger, vrijwilliger of professional (zonder commercieel belang) en u heeft gemiddeld 4 uur per week beschikbaar, meldt u zich dan aan als lid van de Participatieraad. Voor meer informatie over de functies of de participatieraad kunt u contact opnemen met Harry Stopel, voorzitter, telefoon 06-22941855
 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid