Nieuws & Agenda

Samenwerking in armoedebeleid

Het bestaande armoedebeleid van de gemeente Losser stamt uit 2007. Hoog tijd voor een vernieuwde visie. Een visie waarin samenwerking met vooral lokale partijen en initiatieven centraal staat. En waarin aandacht is voor zowel het voorkomen als het bestrijden van armoede.

Gemeente Losser kiest ervoor om initiatieven vanuit de gemeenschap te ondersteunen, te faciliteren en te bundelen. Er moet, in goede samenwerking en overleg met de diverse stakeholders, een integrale aanpak rond het thema armoede ontstaan. Een aanpak waarmee armoede zoveel mogelijk wordt voorkomen. Anderzijds moeten inwoners van de gemeente Losser die het nodig hebben, geholpen kunnen worden.

Wethouder Hassink: “We hebben in het college een notitie ontwikkeld waarin we de huidige stand van zaken vast hebben gelegd én een beeld naar de toekomst hebben geschetst. Dus wat doen we nu en wat zijn we van plan te gaan doen? Een aantal basisuitgangspunten geeft handvatten voor een later vast te stellen integraal beleid. Een duidelijke aanpak waarbij alle betrokken partijen met elkaar heldere afspraken hebben gemaakt. Voor ons als gemeente zijn particuliere initiatieven ter bestrijding van armoede van groot belang. Ik noem daarbij in het bijzonder de Voedselbank, Stichting Leergeld Losser en de Stichting Ondersteuning Leergang Losser. Wij zijn er trots op dat er in de gemeente Losser al deze initiatieven zijn ontstaan. Nu zoeken we naar een weg om deze initiatieven op elkaar te laten aansluiten, zodat we met elkaar een voor iedereen zo prettig mogelijke leefomgeving kunnen creëren. Het bestrijden van armoede is heel belangrijk, maar ons ons uiteindelijke doel is om te voorkomen dat mensen in een situatie van armoede raken.”

Toelichting op het collegebesluit
De gemeente Losser gaat het komende halfjaar het bestaande armoedebeleid actualiseren.
Het doel is te komen tot een integraal en breed gedragen armoedebeleid, waarin aandacht is voor het voorkomen én bestrijden van armoede. Het opstellen van beleid willen we samen met alle relevante stakeholders doen, waaronder de inwoners zelf. Op deze manier komen alle onderwerpen naar voren die een rol spelen op het gebied van armoede. Ook kunnen verbanden worden gelegd met ander beleid, zoals op het gebied van werk, zorg, jeugd, onderwijs en volksgezondheid. Deze samenhang is nu nog onvoldoende in beeld of in kaart gebracht.
Als basis voor de discussie heeft het College nu de notitie ‘Stand van zaken Lossers armoedebeleid’ vastgesteld. Daarin staan de huidige instrumenten binnen het armoedebeleid beschreven en geeft het College ook al enige richting aan het toekomstige armoedebeleid. Dit armoedebeleid moet zich vooral gaan richten op het voorkomen dat mensen in een situatie van armoede belanden. Vooruitlopend op de armoedenota van volgend voorjaar heeft het College besloten nu al initiatieven te ondersteunen die hieraan bijdragen. 

Speciale aandacht is er voor de situatie van kinderen die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Zij mogen niet in een sociaal isolement terechtkomen, omdat de ouders het financieel moeilijk hebben. De pas opgerichte Stichting Leergeld Losser zet zich hiervoor in en mag op gemeentelijke ondersteuning rekenen. De gemeente heeft voor deze instrumenten en initiatieven tijdelijk extra financiële middelen vanuit het Rijk gekregen. 

De verwachting is dat de definitieve Nota Armoedebeleid voor de zomer 2016 gereed is.

 

Het bestaande armoedebeleid van de gemeente Losser stamt uit 2007. Hoog tijd voor een vernieuwde visie. Een visie waarin samenwerking met vooral lokale partijen en initiatieven centraal staat. En waarin aandacht is voor zowel het voorkomen als het bestrijden van armoede.

Gemeente Losser kiest ervoor om initiatieven vanuit de gemeenschap te ondersteunen, te faciliteren en te bundelen. Er moet, in goede samenwerking en overleg met de diverse stakeholders, een integrale aanpak rond het thema armoede ontstaan. Een aanpak waarmee armoede zoveel mogelijk wordt voorkomen. Anderzijds moeten inwoners van de gemeente Losser die het nodig hebben, geholpen kunnen worden.

Wethouder Hassink: “We hebben in het college een notitie ontwikkeld waarin we de huidige stand van zaken vast hebben gelegd én een beeld naar de toekomst hebben geschetst. Dus wat doen we nu en wat zijn we van plan te gaan doen? Een aantal basisuitgangspunten geeft handvatten voor een later vast te stellen integraal beleid. Een duidelijke aanpak waarbij alle betrokken partijen met elkaar heldere afspraken hebben gemaakt. Voor ons als gemeente zijn particuliere initiatieven ter bestrijding van armoede van groot belang. Ik noem daarbij in het bijzonder de Voedselbank, Stichting Leergeld Losser en de Stichting Ondersteuning Leergang Losser. Wij zijn er trots op dat er in de gemeente Losser al deze initiatieven zijn ontstaan. Nu zoeken we naar een weg om deze initiatieven op elkaar te laten aansluiten, zodat we met elkaar een voor iedereen zo prettig mogelijke leefomgeving kunnen creëren. Het bestrijden van armoede is heel belangrijk, maar ons ons uiteindelijke doel is om te voorkomen dat mensen in een situatie van armoede raken.”

Toelichting op het collegebesluit
De gemeente Losser gaat het komende halfjaar het bestaande armoedebeleid actualiseren.
Het doel is te komen tot een integraal en breed gedragen armoedebeleid, waarin aandacht is voor het voorkomen én bestrijden van armoede. Het opstellen van beleid willen we samen met alle relevante stakeholders doen, waaronder de inwoners zelf. Op deze manier komen alle onderwerpen naar voren die een rol spelen op het gebied van armoede. Ook kunnen verbanden worden gelegd met ander beleid, zoals op het gebied van werk, zorg, jeugd, onderwijs en volksgezondheid. Deze samenhang is nu nog onvoldoende in beeld of in kaart gebracht.
Als basis voor de discussie heeft het College nu de notitie ‘Stand van zaken Lossers armoedebeleid’ vastgesteld. Daarin staan de huidige instrumenten binnen het armoedebeleid beschreven en geeft het College ook al enige richting aan het toekomstige armoedebeleid. Dit armoedebeleid moet zich vooral gaan richten op het voorkomen dat mensen in een situatie van armoede belanden. Vooruitlopend op de armoedenota van volgend voorjaar heeft het College besloten nu al initiatieven te ondersteunen die hieraan bijdragen. 

Speciale aandacht is er voor de situatie van kinderen die opgroeien in financieel minder draagkrachtige gezinnen. Zij mogen niet in een sociaal isolement terechtkomen, omdat de ouders het financieel moeilijk hebben. De pas opgerichte Stichting Leergeld Losser zet zich hiervoor in en mag op gemeentelijke ondersteuning rekenen. De gemeente heeft voor deze instrumenten en initiatieven tijdelijk extra financiële middelen vanuit het Rijk gekregen. 

De verwachting is dat de definitieve Nota Armoedebeleid voor de zomer 2016 gereed is.

 

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.