Wonen

Gemeenten en corporaties Twente werken nauwer samen op gebied van wonen en volkshuisvesting

Gezamenlijke regionale woonvisie in teken van aanpak bestaande woningvoorraad De 14 gemeenten in de regio Twente en de 18 woningcorporaties (verenigd in WoON Twente) gaan nauwer samenwerken op het terrein van het wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn afspraken gemaakt over aanpassing en vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, en over het omgaan met uitbreiding.

De 14 colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de regionale Twentse woonvisie. Hiermee gaan de gemeenten, corporaties en provincie gezamenlijk de opgaven voor de toekomst aan. Door de crisis en de te verwachten demografische ontwikkelingen in de regio zijn de woonbehoeften sterk veranderd. Tot voor enkele jaren was groei het uitgangspunt, de komende jaren staan in het teken van afvlakkende groei en uiteindelijk een krimp. Hierdoor worden andere eisen gesteld aan de woonvoorraad en dus ook aan woningbouw. Door kennis en ervaring te delen en ook door concrete woonafspraken te maken, gaan de gemeenten en corporaties in Twente deze uitdaging aan.
De provincie Overijssel en marktpartijen zijn daarbij logische partners.

Focus op aanpak bestaande woningen
De kern van de regionale woonvisie is het verbeteren van bestaande woongebieden. Een belangrijk deel van bestaande woningen voldoet niet aan de huidige wooneisen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Daarbij wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar duurzaam materiaalgebruik, energiezuinige woningen en woningen die gemakkelijk zijn aan te passen wanneer men ouder wordt of wanneer huishoudens kleiner worden. De verwachting is dat er in de komende jaren een beperkt aantal woningen wordt bijgebouwd. Zowel deze woningen als de bestaande woningen moeten bijdragen aan de hierboven beschreven woonbehoeften. ‘Elke woning moet raak zijn’, is centraal gesteld in de regionale Twentse woonvisie.

Focus op samenwerking
De samenwerking, die nu is vastgelegd in de regionale woonvisie, vindt plaats op twee niveaus. Allereerst delen gemeenten inzicht en kennis met elkaar in de aanpak van actuele vraagstukken. Meer uitwisseling en leren van elkaar moet leiden tot gedragen regionale oplossingen, die vervolgens lokaal kunnen worden benut. Daarnaast worden vraagstukken die het lokale niveau overstijgen (bijvoorbeeld de huisvesting van kwetsbare doelgroepen) gezamenlijk opgepakt. De Woonvisie gaat vergezeld van een actieprogramma, waarin concreet is aangegeven welke partijen welke vraagstukken ter hand gaan nemen.

Vervolgstappen
Nu door de colleges is ingestemd met de regionale woonvisie, worden ze naar de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten gestuurd. Daarna geven de gemeenten de samenwerking verder handen en voeten in onderlinge afspraken, in prestatieafspraken met woningcorporaties en in woonafspraken met de provincie. Dit laatste gebeurt in 2015. Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij de gemeenten, de woningcorporaties en de provincie Overijssel.