Nieuws

Wonen

Werk Economie

Welzijn

Verkiezingen 2018: Leefbaarheid, wat valt er te kiezen?

Afgelopen week heeft Hallo Losser u gevraagd wat u belangrijk vindt op het vlak van leefbaarheid. De vraag is: valt er wat te kiezen? Zijn er verschillen tussen de partijen als het gaat om de zaken de ú hebt ingebracht? In dit artikel vindt u het antwoord!

Wie wil kiezen moet weten waar de partijen voor staan. Afgelopen week heeft Hallo Losser u gevraagd wat u belangrijk vindt op het vlak van leefbaarheid. Uw focuspunten hebben wij voorgelegd aan de zes fractievoorzitters: Jaimi van Essen van D66, Lotus Sterk van Groen Links, Ellen Visschedijk van het CDA, Jimme Nordkamp van de PvdA, Lies ter Haar van Burgerforum en Harry Heegen van de VVD.

De vraag is: valt er wat te kiezen? Zijn er verschillen tussen de partijen als het gaat om de zaken de ú hebt ingebracht? In dit artikel vindt u het antwoord.

De poll: knappe gemeente of verloedering?

Als eerste hebben wij de voorzitters de resultaten van de poll voorgelegd. 231 mensen hebben gereageerd, dat betekent dat van iedere honderd Lossernaren er één zijn of haar mening heeft gegeven. De resultaten waren als volgt:

  • 5,6 procent van de reagerenden vindt dat Losser er knap bij ligt
  • 24,5 procent van hen snapt dat niet alle openbare ruimte op het zelfde niveau onderhouden kan worden, dat er keuzes gemaakt moeten worden
  • 69,9 procent van de reagerenden is van mening dat verloedering op de loer ligt

Wij hebben de fractievoorzitters gevraagd wat deze cijfers hen zeggen én wat zij de komende 4 jaar gaan doen voor de mensen die zich zorgen maken.

Onderhoudsniveau gaat omhoog!

Bijna alle partijen geven aan dat zij, ondanks het beperkte aantal reacties op de poll, de cijfers serieus nemen en herkennen. Groen Links vormt hier op een uitzondering. Fractievoorzitter Sterk geeft aan: ‘we weten niet precies waar deze mensen zich zorgen om maken. We moeten eerst beter weten waar het om gaat’. Alle andere partijen geven aan dat zij de zorg over de openbare buitenruimte delen én dat zij er voor gaan zorgen dat het onderhoudsniveau hiervan in de komende jaren omhoog gaat. U kunt dus verwachten dat de openbare buitenruimte er over 4 jaar beter bij ligt, welke partij u ook kiest.

Extra budget en andere maatregelen

De oorzaken voor achterblijvend onderhoud zien de politici grotendeels in het financieel zwaar weer van de afgelopen jaren. Er is nu weer ruimte om meer budget vrij te maken - áls dat nodig is. De meeste partijen zien naast het verhogen van het budget ook andere mogelijkheden. De VVD wil mensen die een uitkering ontvangen als tegenprestatie inzetten in het onderhoud. Het CDA ziet kansen in kostenverlaging door het samenvoegen van het verbeteren van bijvoorbeeld riolering, verlichting en bestrating tot één verbeterproject. D66 verwacht veel van betere afspraken met de netbeheerders, waardoor straten na aanleg van glasvezel netjes worden achtergelaten.

Quote Harry Heegen: ‘Mensen met een uitkering kunnen als tegenprestatie bijdragen aan onderhoud openbare ruimtes!’

 

Vragen die u ingestuurd heeft

Via Facebook en per mail heeft u vragen en suggesties ingestuurd over leefbaarheid. Dit zijn de reacties van de fractievoorzitters daar op.

Verschillende onderhoudsniveau's per wijk: OK of niet?

De gemeente Losser werkt met een systeem waarbij verschillende wijken een verschillend onderhoudsniveau (A, B, C) kennen. Praktisch gezegd: in de ene wijk wordt het gras gemaaid bij 3 centimeter, in het andere bij vier centimeter. Uitgangspunt is dat het centrum het visitekaartje is, waar ook veel mensen komen en dus ook een keer vaker geveegd moet worden. U wilt graag weten of de partijen willen blijven werken met dit systeem, niet alle Lossernaren zijn er fan van bleek uit uw reacties.

De meeste partijen vinden het systeem van verschillende onderhoudsniveaus zinvol. Zij zijn wel van mening dat met name het C onderhoudsniveau voor de komende jaren verhoogd moet worden. Burgerforum is als enige partij van mening dat het werken met verschillende onderhoudsniveaus afgeschaft moet worden. Van Groen Links hebben wij over dit systeem geen reactie ontvangen.

Voorzieningen in het dorp

In uw reacties werd het gevoel uitgesproken dat er gesnoeid wordt in faciliteiten als de bibliotheek, de muziekschool en de Muchte. Er lijkt meer focus te zijn op het ‘vol krijgen’ van lege plekken in het gemeentehuis dan op het in stand houden van voorzieningen.

Jimme Nordkamp van de PvdA zeg hier over: ‘Dit is kwalijk te noemen, maar misschien niet helemaal ontkoombaar. Het is belangrijk om te kijken welke plek er nu is ingericht waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten’.

Quote Ellen Visschedijk: 'Een Kulturhus bundelt krachten. Ook Beuningen en Glane krijgen wat ons betreft een ‘kleintje Kulturhus!’

De andere partijen zien het combineren van faciliteiten in het Kulturhus als een kans voor Losser. Harry Heegen van de VVD: ‘We moeten onze faciliteiten aanpassen aan de tijd. Een bibliotheek wordt digitaler, heeft minder ruimte nodig. Maar het wordt in het Kulturhus wél een echte ontmoetingsplek’. Jaimi van Essen, D66, zegt: We zijn als Losser groot genoeg om onze faciliteiten overeind te houden. Maar dan welk creatief, bijvoorbeeld door voor een Theaterzaal samenwerking te zoeken met het Carmel College’. Ook Lies ter Haar (Burgerforum) geeft aan dat in haar opinie Losser door de samenvoeging voorzieningen als een politie en een Domijn loket kan behouden.

Quote Lies ter Haar: ‘samenvoegen van voorzieningen is behouden van voorzieningen!’

De suggestie die u deed om een grote speeltuin aan te leggen op het terrein van Maartenstede kan op sympathie rekenen bij alle partijen, zeker als het een ontmoetingsplek van jong en oud kan zijn. Praktisch gezien zijn er echter hobbels omdat het terrein geen eigendom van de Gemeente is. De meeste partijen zien een dergelijke gedachte als een burger initiatief waar zij, als goed onderbouwd en uitgewerkt, achter kunnen staan.

Quote Jimme Nordkamp: ‘Zo’n speeltuin is een goed voorbeeld van een mogelijk burgerinitiatief waar er wat ons betreft in de toekomst meer van mogen komen. Koffie voor een euro in plastic bekertjes in plaats van porseleinen kopjes!’

Verkeershandhaving

Via facebook vroeg u aandacht voor specifieke plekken in de gemeente Losser waar regelmatig te hard gereden wordt. Wij vroegen de fractievoorzitters naar hun kijk op de verkeersveiligheid.

Het CDA wil meer geld investeren in apparatuur voor het afremmen van snelheid (bijvoorbeeld drempels) en in het plaatsen van meer digitale signaleringsborden. D66, Burgerforum en de VVD verwachten de verkeersveiligheid te kunnen verhogen door de inzet van een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Lies ter Haar van Burgerforum zegt: het is belangrijk dat er zíchtbaar gehandhaafd wordt op zaken als parkeren op de stoep en foutparkeren op invalidenplekken. Harry Heegen van de VVD wil de BOA in ieder geval inzetten op ‘haal- en brengmomenten’ bij de basisscholen. In de ogen van Jaimi van Essen van D66 kunnen verplaatsbare digitale snelheidsborden helpen om te bepalen waar tijdelijk extra geflitst moet worden, als nodig op aanvraag van buurtbewoners. Groen Links wil inzetten op het beschermen van voetgangers en fietsers maar heeft hier nog geen concrete voorstellen voor. Van de PvdA heeft Hallo Losser op dit onderwerp geen inbreng ontvangen.

Veiligheid en de rol van Whatsapp Buurtpreventie

In het afgelopen jaar is in de gemeente Whatsapp Buurtpreventie opgezet. Hallo Losser vroeg de fractievoorzitters wat zij vinden van een dergelijke samenwerking tussen inwoners en - in dit geval - politie.

Lotus Sterk van Groen Links geeft aan dergelijke samenwerking niet waardevol te vinden omdat er in de ogen van Groen Links in Losser geen veiligheidsprobleem is. Whatsapp buurtpreventie draagt volgens Sterk bij aan een gevoel van onveiligheid.

De overige partijen geven aan het initiatief te waarderen en graag verder te willen uitbouwen. Het burgerinitiatief Whatsapp is in Losser goed opgezet en de samenwerking wordt volgens de fractievoorzitters ook door de politie gewaardeerd. Voor Ellen Visschedijk van het CDA gaat er ook een preventieve werking uit van deze samenwerking tussen burgers. In dat kader zou het goed zijn om bordjes te plaatsen in de gemeente waarop zichtbaar is dat Losser beschikt over buurtpreventie.

Leefbaarheid: wie staat aan het stuur?

Leefbaarheid is bij uitstek een onderwerp waar iedere inwoner van de gemeente Losser iedere dag mee te maken heeft. Hallo Losser vroeg de fractievoorzitters op welke manier zij Lossernaren willen laten meebepalen welke keuzes er gemaakt worden de komende vier jaren.

Quote Jaimi van Essen: 'geen ínspraak maar begínspraak! Inwoners moeten bij de start van een plan mee keuzes kunnen maken, niet aan het eind als alles al in kannen en kruiken is!'

Alle partijen willen de komende vier jaar zoeken naar mogelijkheden om inwoners van Losser meer inspraak te geven. Groen Links wil inzetten op referenda, bijvoorbeeld over de toekomst van beeldbepalende gebouwen in Losser. Andere partijen willen graag de rol van de dorpsraden versterken. Burgerforum wil hierbij de dorpsraden ook meer budget voor specifieke plannen toekennen. Voor de VVD is in de samenwerking tussen inwoners en de gemeente van belang dat de gemeente wel blijft staan voor haar eigen taken. Initiatieven zijn zeer welkom maar burgers betalen belasting zodat de gemeente voor een aantal zaken kan zorgen. Het is volgens Harry Heegen van de VVD belangrijk dat de gemeente er voor zorgt dat burgers de weg naar de gemeente gemakkelijker weten te vinden. Daar hoort bijvoorbeeld ook een avondopenstelling  bij.

Quote Lotus Sterk: ‘Voor het slopen van de nog enkele resterende beeld bepalende gebouwen, zou wat ons betreft een gemeente referendum kunnen worden ingesteld!’

Conclusie

Als de leefbaarheid in de gemeente Losser een belangrijk onderwerp voor u is, zit u de komende vier jaar goed. Welke partijen ook gekozen worden, het onderhoudsniveau zal er op vooruitgaan, er wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid en handhaving en u krijgt meer te zeggen over de plannen die gemaakt worden.

Toch zijn er ook belangrijke verschillen zichtbaar. Enkele opvallende zijn de wens van de VVD om een tegenprestatie te vragen van uitkeringsgerechtigden, het willen werken aan referenda door Groen Links en het werken aan kleine Kulturhuser in de overige kerkdorpen door het CDA. Burgerforum wil af van verschillen in onderhoudsniveaus. De PvdA hecht veel waarde aan het in stand houden van voorzieningen en D66 gáát voor het uitbouwen van ‘beginspraak’.

afbeelding van Wibo Haverkate

Door: Wibo Haverkate

Wibo Haverkate (1972) draagt zorg voor de organisatie van Hallo Losser, is ambassadeur van het venster Welzijn en is bestuurslid. Hij is daarnaast deskundige op het vlak van Organiseren zonder Hiërarchie en eigenaar van een organisatieadviesbureau.