Nieuws & Agenda

Gemeente Losser presenteert begroting voor 2017

Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Financiën Joop Hassink: “Als college van Losser zijn we erin geslaagd om een sluitende begroting voor 2017 op te stellen. En ook het meerjarenperspectief tot en met 2020 is financieel robuust. De nieuwe begroting verschaft ons de ruimte om nieuwe investeringen te doen, bezuinigingen uit het verleden terug te draaien en onze financiële huishouding nog degelijker te maken.”

De robuustheid blijkt uit het feit dat In de begroting voor 2017 het weerstandsvermogen ruim ligt boven het door de raad vastgestelde minimum (het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen). De algemene gemeentelijke belastingen gaan komend jaar niet omhoog, afgezien van de inflatiecorrectie van 1,08%. Het betreft dan de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. De riool- en afvalstoffenheffing worden het komend jaar wel wat hoger. De rioolheffing stijgt met € 30 per huishouden per jaar. Wethouder Joop Hassink: “in de afgelopen jaren is in Losser een stijging van de rioolheffing achterwege gebleven. Dat lukt komend jaar niet meer, aangezien we de ‘spaarpot’ voor investeringen in het riool weer moeten aanvullen. Uit die spaarpot moeten we de geplande grootschalige rioleringswerken in bijvoorbeeld Losser en De Lutte betalen.” 
De afvalstoffenheffing gaat in 2017 omhoog met 4%, exclusief de inflatiecorrectie. Wethouder Hassink: “een bescheiden verhoging is nu noodzakelijk omdat de kosten voor afvalverwerking in de afgelopen jaren voor een deel zijn betaald uit een voorziening die hoger was dan strikt noodzakelijk. In de gemeenteraad is destijds besloten om de afvalstoffenheffing niet te verhogen, maar eerst die voorziening aan te spreken. Die is nu weer op het gewenste niveau. Dan is het verstandig om de afvalstoffenheffing geleidelijk aan weer in de pas te laten lopen met de daadwerkelijke kosten. Doen we dat nu niet, dan moeten huishoudens in de toekomst ineens veel meer gaan betalen. Wij kiezen als college ervoor om deze beslissing nu te nemen en niet voor ons uit te schuiven.”

Nieuwe Investeringen
Wethouder Joop Hassink: “in de afgelopen jaren hebben we noodzakelijkerwijs moeten bezuinigen op tal van terreinen. We hebben nu weer ruimte om te investeren. € 20.000 bijvoorbeeld, hebben we vrij gemaakt voor speelvoorzieningen voor kinderen. En de vrijwilligersprijs is weer in ere hersteld. Daar besteden we € 2.000 aan. Ook hebben we nu het geld bij elkaar voor de bouw van een nieuwe sporthal in Losser, ter vervanging van De Fakkel. 

Werk
Een belangrijk speerpunt voor de gemeente Losser is en blijft het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. Wethouder Hassink: “we hebben in de afgelopen tijd onze organisatie weer op sterkte kunnen brengen met onder meer twee participatieconsulenten om werkzoekenden de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Ik verwacht dat we in 2017 daarvan de resultaten zien.”

Communicatie, toerisme en recreatie
Burgemeester Michael Sijbom: “goede communicatie met onze inwoners is cruciaal. In de begroting is nu extra geld opgenomen om onze website www.losser.nl geheel te vernieuwen. Ook zal door de samenwerkende partijen het actieplan Recreatie & Toerisme worden uitgevoerd. Dat is belangrijk om het toerisme in onze gemeente een extra impuls te geven, nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en het voorzieningenniveau in de dorpen op peil te houden. Voor de VVV verhogen we de jaarlijkse subsidie structureel met € 8.000, -“

Welzijn, zorg, Kulturhus Losser
“De omvangrijke transitie in het zorg- en jeugdbeleid is nu grotendeels afgerond”, aldus wethouder Jan Martin van Rees, “nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Tegelijkertijd moeten we die zorg betaalbaar houden; het gaat wel om circa 25% van het huishoudboekje van de gemeente Losser. Daarom zetten we, samen met de ketenpartners, vol in op preventie en vroegtijdige signalering van problemen onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. We bevorderen en ondersteunen de zelfredzaamheid van mensen. Daarvoor is het nodig dat er ‘algemene voorzieningen’ komen waar iedereen gemakkelijk gebruik van kan maken. En daarnaast zorgen we dat er professionele hulp op maat beschikbaar is, voor alle mensen die dat nodig hebben.” 
In het laatste kwartaal van 2017 opent, volgens planning, het Kulturhus Losser de deuren. De gezamenlijke partners gaan in de periode daarnaar toe de inhoudelijke visie op de samenwerking in het Kulturhus meer in detail vorm en inhoud geven.

Natuur, ruimte, vastgoed
Wethouder Marcel Wildschut; “na jaren van uitstel hebben we dit jaar geld in de begroting vrij gemaakt om vervangend rijdend materieel voor de buitendienst aan te schaffen. Het gaat dan om een veegmachine, grasmaaier en pick-ups. Overigens proberen we goede occasions te kopen in plaats van splinternieuwe.” Voor de uitvoering van het Parapluplan Centrum Losser is voor 2017 een werkbudget van 75.000 euro ter beschikking gesteld. 
“Komend jaar gaan we beginnen met de vervanging van rioleringen en wegen in Losser en De Lutte. Die noodzakelijke werkzaamheden grijpen we aan om die dorpskernen opnieuw in te richten. Dat levert ongetwijfeld een belangrijke kwaliteitsimpuls op voor die dorpen.”
In 2017 krijgt de verbouw en nieuwbouw van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser zijn beslag. Daarbij wordt ook de huisvesting van het Lossers muziekonderwijs betrokken.
De Programmabegroting 2017-2020 wordt besproken in de commissievergadering op dinsdag 25 oktober. De behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 8 november. De volledige Programmabegroting 2017-2020 vindt u op https://documenten.losser.nl 

Het College van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Financiën Joop Hassink: “Als college van Losser zijn we erin geslaagd om een sluitende begroting voor 2017 op te stellen. En ook het meerjarenperspectief tot en met 2020 is financieel robuust. De nieuwe begroting verschaft ons de ruimte om nieuwe investeringen te doen, bezuinigingen uit het verleden terug te draaien en onze financiële huishouding nog degelijker te maken.”

De robuustheid blijkt uit het feit dat In de begroting voor 2017 het weerstandsvermogen ruim ligt boven het door de raad vastgestelde minimum (het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen). De algemene gemeentelijke belastingen gaan komend jaar niet omhoog, afgezien van de inflatiecorrectie van 1,08%. Het betreft dan de onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. De riool- en afvalstoffenheffing worden het komend jaar wel wat hoger. De rioolheffing stijgt met € 30 per huishouden per jaar. Wethouder Joop Hassink: “in de afgelopen jaren is in Losser een stijging van de rioolheffing achterwege gebleven. Dat lukt komend jaar niet meer, aangezien we de ‘spaarpot’ voor investeringen in het riool weer moeten aanvullen. Uit die spaarpot moeten we de geplande grootschalige rioleringswerken in bijvoorbeeld Losser en De Lutte betalen.” 
De afvalstoffenheffing gaat in 2017 omhoog met 4%, exclusief de inflatiecorrectie. Wethouder Hassink: “een bescheiden verhoging is nu noodzakelijk omdat de kosten voor afvalverwerking in de afgelopen jaren voor een deel zijn betaald uit een voorziening die hoger was dan strikt noodzakelijk. In de gemeenteraad is destijds besloten om de afvalstoffenheffing niet te verhogen, maar eerst die voorziening aan te spreken. Die is nu weer op het gewenste niveau. Dan is het verstandig om de afvalstoffenheffing geleidelijk aan weer in de pas te laten lopen met de daadwerkelijke kosten. Doen we dat nu niet, dan moeten huishoudens in de toekomst ineens veel meer gaan betalen. Wij kiezen als college ervoor om deze beslissing nu te nemen en niet voor ons uit te schuiven.”

Nieuwe Investeringen
Wethouder Joop Hassink: “in de afgelopen jaren hebben we noodzakelijkerwijs moeten bezuinigen op tal van terreinen. We hebben nu weer ruimte om te investeren. € 20.000 bijvoorbeeld, hebben we vrij gemaakt voor speelvoorzieningen voor kinderen. En de vrijwilligersprijs is weer in ere hersteld. Daar besteden we € 2.000 aan. Ook hebben we nu het geld bij elkaar voor de bouw van een nieuwe sporthal in Losser, ter vervanging van De Fakkel. 

Werk
Een belangrijk speerpunt voor de gemeente Losser is en blijft het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. Wethouder Hassink: “we hebben in de afgelopen tijd onze organisatie weer op sterkte kunnen brengen met onder meer twee participatieconsulenten om werkzoekenden de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Ik verwacht dat we in 2017 daarvan de resultaten zien.”

Communicatie, toerisme en recreatie
Burgemeester Michael Sijbom: “goede communicatie met onze inwoners is cruciaal. In de begroting is nu extra geld opgenomen om onze website www.losser.nl geheel te vernieuwen. Ook zal door de samenwerkende partijen het actieplan Recreatie & Toerisme worden uitgevoerd. Dat is belangrijk om het toerisme in onze gemeente een extra impuls te geven, nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en het voorzieningenniveau in de dorpen op peil te houden. Voor de VVV verhogen we de jaarlijkse subsidie structureel met € 8.000, -“

Welzijn, zorg, Kulturhus Losser
“De omvangrijke transitie in het zorg- en jeugdbeleid is nu grotendeels afgerond”, aldus wethouder Jan Martin van Rees, “nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Tegelijkertijd moeten we die zorg betaalbaar houden; het gaat wel om circa 25% van het huishoudboekje van de gemeente Losser. Daarom zetten we, samen met de ketenpartners, vol in op preventie en vroegtijdige signalering van problemen onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. We bevorderen en ondersteunen de zelfredzaamheid van mensen. Daarvoor is het nodig dat er ‘algemene voorzieningen’ komen waar iedereen gemakkelijk gebruik van kan maken. En daarnaast zorgen we dat er professionele hulp op maat beschikbaar is, voor alle mensen die dat nodig hebben.” 
In het laatste kwartaal van 2017 opent, volgens planning, het Kulturhus Losser de deuren. De gezamenlijke partners gaan in de periode daarnaar toe de inhoudelijke visie op de samenwerking in het Kulturhus meer in detail vorm en inhoud geven.

Natuur, ruimte, vastgoed
Wethouder Marcel Wildschut; “na jaren van uitstel hebben we dit jaar geld in de begroting vrij gemaakt om vervangend rijdend materieel voor de buitendienst aan te schaffen. Het gaat dan om een veegmachine, grasmaaier en pick-ups. Overigens proberen we goede occasions te kopen in plaats van splinternieuwe.” Voor de uitvoering van het Parapluplan Centrum Losser is voor 2017 een werkbudget van 75.000 euro ter beschikking gesteld. 
“Komend jaar gaan we beginnen met de vervanging van rioleringen en wegen in Losser en De Lutte. Die noodzakelijke werkzaamheden grijpen we aan om die dorpskernen opnieuw in te richten. Dat levert ongetwijfeld een belangrijke kwaliteitsimpuls op voor die dorpen.”
In 2017 krijgt de verbouw en nieuwbouw van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser zijn beslag. Daarbij wordt ook de huisvesting van het Lossers muziekonderwijs betrokken.
De Programmabegroting 2017-2020 wordt besproken in de commissievergadering op dinsdag 25 oktober. De behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 8 november. De volledige Programmabegroting 2017-2020 vindt u op https://documenten.losser.nl 

afbeelding van Jack Scholtens

Door: Jack Scholtens

Jack Scholtens is werkzaam in verzorgingshuis Maartens-Stede in Losser en is bestuurslid van de Historische Kring Losser.