Gezondheidszorg

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer, vergoeding kosten

Leerlingenvervoer, vergoeding kosten

Wanneer er voor een kind geen school is binnen redelijke afstand van de woning, hebben de ouders of verzorgers recht op een vergoeding van de vervoerskosten.

Onder redelijk wordt dan verstaan: de afstand is begaanbaar en veilig voor de leerling en de afstand van de woning naar de school is 6 kilometer of meer.

De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Er wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

De gemeente kan zelf het vervoer regelen, een bijdrage aan de ouders betalen of de kosten voor openbaar vervoer voor haar rekening nemen.

Ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, dienen inkomensgegevens bij de gemeente in te leveren.

Voor het schooljaar 2015/2016 geldt:

indien het verzamelinkomen van de ouders in het jaar 2013 hoger was dan € 24.750 dan is een drempelbijdrage van € 313,50 per schooljaar verschuldigd.

De hoogte van de inkomensgrens wordt jaarlijks vastgesteld.

Het drempelbedrag geldt niet voor scholen voor speciaal onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulenten leerlingenvervoer van de gemeente Losser.

Aanvraag doet u door het formulier te printen en ingevuld per post te versturen aan de gemeente Losser.zie r kolom website

Vensters: 

Contactgegevens