Nieuws & Agenda

Nieuwbouw van basisschool en dorpshuis in Beuningen

Schoolbestuur KONOT, Stichting Dorpshuis Beuningen en gemeente Losser hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar een gezamenlijke, toekomstbestendige en multifunctionele accommodatie voor de gemeenschap van Beuningen.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek geven alle betrokken partijen er nu de voorkeur aan om, op de locatie van de huidige Mariaschool, een nieuw gebouw te realiseren. Daarin worden de basisschool en het dorpshuis dan ondergebracht. De gemeenteraad wordt gevraagd om in totaal 2,19 miljoen beschikbaar te stellen. 

Wethouder Jaimi van Essen: “Samen met het schoolbestuur en de Stichting Dorpshuis Beuningen hebben we meerdere huisvestingsscenario’s voor renovatie en nieuwbouw laten onderzoeken. Als we kiezen voor nieuwbouw kunnen alle wensen en ambities van de betrokken partijen gerealiseerd worden. Puur ruimtelijk gezien is het weliswaar mogelijk het dorpshuis onder te brengen in het huidige schoolgebouw (renovatie). Maar dan moeten we wel de nodige concessies doen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Nieuwbouw vergt een hogere investering dan renovatie, maar de jaarlijkse exploitatielasten voor het dorp zijn vervolgens lager. In deze tijd met hoge energiekosten is dit belangrijk.” 

Nieuwbouw of renovatie? 

In het haalbaarheidsonderzoek worden twee scenario’s onderscheiden: nieuwbouw of renovatie. Vervolgens is er de keuze voor een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG) of een Energie Neutraal Gebouw (ENG). De laatste variant is duurder. In het onderzoek wordt uiteindelijk geadviseerd om, vanwege de kwaliteit (ruimtelijk-functioneel, duurzaamheid), te kiezen voor een nieuw gebouw dat energieneutraal is. Voor de nieuwbouw van de school en dorpshuis wordt een investering geraamd van 2,85 miljoen euro. Hierin is ook rekening gehouden met de kosten voor sloop van de oude school, het bouwrijp maken, de inrichting van de buitenruimte en tijdelijke huisvesting.

Frank Nijhuis, voorzitter College van Bestuur KONOT: “We zijn blij met het besluit van het college om voor nieuwbouw te gaan. Bij nieuwbouw kun je de ruimtes en functies volledig op elkaar afstemmen. En integreren waar nodig en wenselijk. Als schoolbestuur betalen we mee aan de meerkosten van een ‘energieneutraal gebouw’ ten opzichte van een ‘bijna energie neutraal gebouw’.

Ben Tijans, voorzitter Stichting Dorpshuis Beuningen: “Onze wens is een laagdrempelig dorpshuis te creëren met een duidelijke eigen uitstraling. We willen graag zoveel mogelijk ruimtes delen met de andere gebruikers, om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. In geval van nieuwbouw zijn deze exploitatiekosten lager dan bij renovatie.” 

Voorbereidingskrediet 

Om tot planvorming over te kunnen gaan, stelt het college de gemeenteraad nu voor een voorbereidingskrediet en bouwkrediet op te nemen in de begroting 2023. De eerste stap is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Dit krediet is nodig voor het bekostigen van een bouwplan. Zodra de gemeenteraad in november de begroting heeft vastgesteld, kunnen de werkzaamheden, in samenwerking met Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis Beuningen, worden opgestart. 

Verduurzaming van de gymzaal

In afwachting van het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeente haar plan voor de verduurzaming van de naast de school gelegen gymzaal ‘on hold’ gezet. In het onderzoek zijn de verschillende scenario’s onderzocht in samenhang met een mogelijke renovatie van de gymzaal. Gelet op het feit dat de nieuwbouw een aanzienlijke investering vergt en met een verduurzaming van de gymzaal ook energievoordelen worden behaald, heeft het college besloten uit te gaan van nieuwbouw van de Mariaschool en het dorpshuis. Dit betekent dat de gymzaal wordt verduurzaamd. Het gaat hier voornamelijk om het isoleren van de gymzaal. Daarnaast is een beperkt aantal voorzieningen gepland om multifunctioneel gebruik van de gymzaal mogelijk te maken.

Schoolbestuur KONOT, Stichting Dorpshuis Beuningen en gemeente Losser hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar een gezamenlijke, toekomstbestendige en multifunctionele accommodatie voor de gemeenschap van Beuningen.

Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek geven alle betrokken partijen er nu de voorkeur aan om, op de locatie van de huidige Mariaschool, een nieuw gebouw te realiseren. Daarin worden de basisschool en het dorpshuis dan ondergebracht. De gemeenteraad wordt gevraagd om in totaal 2,19 miljoen beschikbaar te stellen. 

Wethouder Jaimi van Essen: “Samen met het schoolbestuur en de Stichting Dorpshuis Beuningen hebben we meerdere huisvestingsscenario’s voor renovatie en nieuwbouw laten onderzoeken. Als we kiezen voor nieuwbouw kunnen alle wensen en ambities van de betrokken partijen gerealiseerd worden. Puur ruimtelijk gezien is het weliswaar mogelijk het dorpshuis onder te brengen in het huidige schoolgebouw (renovatie). Maar dan moeten we wel de nodige concessies doen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Nieuwbouw vergt een hogere investering dan renovatie, maar de jaarlijkse exploitatielasten voor het dorp zijn vervolgens lager. In deze tijd met hoge energiekosten is dit belangrijk.” 

Nieuwbouw of renovatie? 

In het haalbaarheidsonderzoek worden twee scenario’s onderscheiden: nieuwbouw of renovatie. Vervolgens is er de keuze voor een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG) of een Energie Neutraal Gebouw (ENG). De laatste variant is duurder. In het onderzoek wordt uiteindelijk geadviseerd om, vanwege de kwaliteit (ruimtelijk-functioneel, duurzaamheid), te kiezen voor een nieuw gebouw dat energieneutraal is. Voor de nieuwbouw van de school en dorpshuis wordt een investering geraamd van 2,85 miljoen euro. Hierin is ook rekening gehouden met de kosten voor sloop van de oude school, het bouwrijp maken, de inrichting van de buitenruimte en tijdelijke huisvesting.

Frank Nijhuis, voorzitter College van Bestuur KONOT: “We zijn blij met het besluit van het college om voor nieuwbouw te gaan. Bij nieuwbouw kun je de ruimtes en functies volledig op elkaar afstemmen. En integreren waar nodig en wenselijk. Als schoolbestuur betalen we mee aan de meerkosten van een ‘energieneutraal gebouw’ ten opzichte van een ‘bijna energie neutraal gebouw’.

Ben Tijans, voorzitter Stichting Dorpshuis Beuningen: “Onze wens is een laagdrempelig dorpshuis te creëren met een duidelijke eigen uitstraling. We willen graag zoveel mogelijk ruimtes delen met de andere gebruikers, om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. In geval van nieuwbouw zijn deze exploitatiekosten lager dan bij renovatie.” 

Voorbereidingskrediet 

Om tot planvorming over te kunnen gaan, stelt het college de gemeenteraad nu voor een voorbereidingskrediet en bouwkrediet op te nemen in de begroting 2023. De eerste stap is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Dit krediet is nodig voor het bekostigen van een bouwplan. Zodra de gemeenteraad in november de begroting heeft vastgesteld, kunnen de werkzaamheden, in samenwerking met Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis Beuningen, worden opgestart. 

Verduurzaming van de gymzaal

In afwachting van het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeente haar plan voor de verduurzaming van de naast de school gelegen gymzaal ‘on hold’ gezet. In het onderzoek zijn de verschillende scenario’s onderzocht in samenhang met een mogelijke renovatie van de gymzaal. Gelet op het feit dat de nieuwbouw een aanzienlijke investering vergt en met een verduurzaming van de gymzaal ook energievoordelen worden behaald, heeft het college besloten uit te gaan van nieuwbouw van de Mariaschool en het dorpshuis. Dit betekent dat de gymzaal wordt verduurzaamd. Het gaat hier voornamelijk om het isoleren van de gymzaal. Daarnaast is een beperkt aantal voorzieningen gepland om multifunctioneel gebruik van de gymzaal mogelijk te maken.

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser